ข้อมูลปัจจุบัน

นิสิต

นิสิตชั้นปีที่ 1: โท 7 , เอก 0 คน

นิสิตชั้นปีที่ 2: โท 14 , เอก 3 คน
นิสิตชั้นปีที่ 3: เอก 1 คน
นิสิตที่ไม่จบตามกำหนด: โท 15 , เอก 2 คน

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

นิสิตที่ต้องแต่งตั้งในปีการศึกษานี้: โท 14 , เอก 3 คน

แต่งตั้งแล้ว: โท 5 , เอก 0 คน
ยังไม่แต่งตั้ง: โท 9 , เอก 3 คน

ส่งโครงการวิทยานิพนธ์

นิสิตที่ต้องส่งภายในปีการศึกษานี้: โท 14 , เอก 1 คน

ส่งแล้ว: โท 3 , เอก 0 คน
ยังไม่ส่ง: โท 11 , เอก 1 คน

สอบประมวลความรู้

สอบผ่านแล้ว: โท 2 , เอก 0 คน

ยังไม่ผ่าน: โท 34 , เอก 6 คน

สอบภาษาต่างประเทศ

สอบผ่านแล้ว: โท 2 , เอก 0 คน

ยังไม่ผ่าน: โท 34 , เอก 6 คน

ตีพิมพ์ผลงาน

ตีพิมพ์ผลงานแล้ว: โท 0 , เอก 0 คน

ยังไม่ตีพิมพ์ผลงาน: โท 36 , เอก 6 คน

สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย

สอบผ่านแล้ว: โท 1 , เอก 0 คน

ยังไม่ผ่าน: โท 35 , เอก 6 คน

จบการศึกษา

นิสิตที่ต้องจบการศึกษาปีการศึกษานี้: โท 14 , เอก 1 คน

จบการศึกษาแล้ว: โท 0 , เอก 0 คน
ยังไม่จบ: โท 14 , เอก 1 คน
ศิษย์เก่า: โท 0 , เอก 0 คน


ข้อมูลนิสิต

ลำดับ ชื่อ หัวข้อวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับ
1 test (ใช้เพื่อทดสอบระบบ จะถูกลบหลังจากระบบเสถียรแล้ว) test สุวิมล อุทัยรัศมี โท
2 นางสาวกุสุมา เม่นขำ ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ โท
3 นายธนรุจ ฉายแก้ว ยังไม่แต่งตั้ง โท
4 พนิน สินธวารักษ์ ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากว่านน้ำในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคบางชนิดของกล้าปักชำยูคาลิปตัสในเรือนเพาะชำ ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง โท
5 นางสาวเพ็ญวดี สุขลิ้ม ยังไม่แต่งตั้ง โท
6 นายวงศธร พุ่มพวง ยังไม่แต่งตั้ง โท
7 นางสาวสุชาดา บุตรชารี ยังไม่แต่งตั้ง โท
ลำดับ ชื่อ หัวข้อวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับ
1 ว่าที่ร้อยตรีคชกริช ผลานิสงค์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ โท
2 นายชาตรี อริยะพิทักษ์ แบบจำลองการกระจายของสัตว์เลี้ยงวลูกด้วยนมขนาดใหญ่ ในกลุ่มป่าตะวันตกของประเทศไทย นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ โท
3 นาย นรากร โตจิต ผลไม้และการใช้ประโยชน์ของสัตว์กินผลไม้ ในป่าผสมผลัดใบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง, จังหวัดอุทัยธานี วิจักขณ์ ฉิมโฉม โท
4 นายพิชญ์สิชฌ์ เล็กโสภี สราวุธ สังข์แก้ว โท
5 นางสาว มนันยา ยังไม่แต่งตั้ง โท
6 นายลัญจกร สุขสวัสดิ์ ยังไม่แต่งตั้ง โท
7 นางสาว ยังไม่แต่งตั้ง โท
8 นายศุภวัฒน์ เขียวภักดี วิจักขณ์ ฉิมโฉม โท
9 นายสมเกียรติ กล้าแข็ง ความหนาแน่นและโครงสร้างประชากรของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กอันดับสัตว์ฟันแทะ บริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ประทีป ด้วงแค โท
10 นางสาวสุภาวดี แสงพิทักษ์ ยังไม่แต่งตั้ง โท
11 นายอมรพงษ์ คล้ายเพชร ยังไม่แต่งตั้ง โท
12 นางสาวอลญา ชิวเชนโก้ ยังไม่แต่งตั้ง โท
13 นางสาวขวัญใจ คำมงคล ยังไม่แต่งตั้ง เอก
14 นายจักรพงษ์ ทองสวี ยังไม่แต่งตั้ง เอก
15 ขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร ยังไม่แต่งตั้ง เอก
16 นางสาวอภิญญา สายสมร ยังไม่แต่งตั้ง โท
17 นายสุรเดช โชติวุฑฒากร ยังไม่แต่งตั้ง โท
ลำดับ ชื่อ หัวข้อวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับ
1 นางสาวจิตติมา จันทร์ทอง ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักในสวนป่าแม่ลี้ จังหวัดลำพูน เดชา วิวัฒน์วิทยา โท
2 นางสาวเพ็ญพิชชา ชูสง่า ความหลากชนิดของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในไม้ต้นวงศ์ถั่วบางชนิดและผลที่มีต่อการเติบโตของกล้าไม้ ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง โท
3 นางสาวงามพร้อม สุขโกษา การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างประชากรของค้างคาวแม่ไก่ (Pteropus lylei Aderson, 1908.) ในประเทศไทย ประทีป ด้วงแค โท
4 นางสาวพิชฎารัตน์ พรมเหลา ยังไม่แต่งตั้ง โท
5 นพคุณ แดนราช ยังไม่แต่งตั้ง โท
6 นางสาวสุริวรรณ มูลจันทร์ นิสา เหล็กสูงเนิน โท
7 ศุภลักษณ์ ศิริ ยังไม่แต่งตั้ง เอก
8 นางสาวศุทธินี ไชยแก้ว ความหลากชนิดของเห็ดป่าและอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมบางประการต่อการปรากฏของเห็ดป่าในสถานีวิจัยสิ่งแวล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง โท
9 นางสาวพิชฎารัตน์ พรมเหลา การบรรเทาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี นริศ ภูมิภาคพันธ์ โท
ลำดับ ชื่อ หัวข้อวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับ
1 นางสาวพิชฎารัตน์ พรมเหลา ยังไม่แต่งตั้ง โท
2 นางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์ ยังไม่แต่งตั้ง เอก
3 ต่อลาภ คำโย Geo-Informatics Modeling on Tropical Seasonal Forest Dynamics in Mae Klong Watershed Research Station, Kanchanaburi Province รศ.ดร.ดอกรัก มารอด เอก
4 นายอุเทน ภุมรินทร์ ยังไม่แต่งตั้ง โท
5 น.ส.สลิลลา บุญเทียม ยังไม่แต่งตั้ง โท
6 นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข ยังไม่แต่งตั้ง โท
7 นายลิขิต ไหวพรม ความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกตามถิ่นอาศัยที่ต่างกันและการปรากฏตามฤดูกาลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประทีป ด้วงแค โท
8 นายศุภกร อินทรประสิทธิ์ ุความมากมายของหมาใน (Cuon alpinus) และเหยื้อในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี รองลาภ สุขมาสรวง โท
9 นายสมพร พากเพียร การเลือกใช้หย่อมพื้นที่เพื่อล่าเหยื่อของเสือโคร่ง (Panthera tigris Linnaeus, 1758) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี และตาก วิจักขณ์ ฉิมโฉม โท