ข้อมูลปัจจุบัน

นิสิต

นิสิตชั้นปีที่ 1: โท 8 , เอก 0 คน

นิสิตชั้นปีที่ 2: โท 17 , เอก 4 คน
นิสิตชั้นปีที่ 3: เอก 1 คน
นิสิตที่ไม่จบตามกำหนด: โท 17 , เอก 3 คน

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

นิสิตที่ต้องแต่งตั้งในปีการศึกษานี้: โท 17 , เอก 4 คน

แต่งตั้งแล้ว: โท 10 , เอก 2 คน
ยังไม่แต่งตั้ง: โท 7 , เอก 2 คน

ส่งโครงการวิทยานิพนธ์

นิสิตที่ต้องส่งภายในปีการศึกษานี้: โท 17 , เอก 1 คน

ส่งแล้ว: โท 8 , เอก 0 คน
ยังไม่ส่ง: โท 9 , เอก 1 คน

สอบประมวลความรู้

สอบผ่านแล้ว: โท 7 , เอก 0 คน

ยังไม่ผ่าน: โท 35 , เอก 8 คน

สอบภาษาต่างประเทศ

สอบผ่านแล้ว: โท 5 , เอก 0 คน

ยังไม่ผ่าน: โท 37 , เอก 8 คน

ตีพิมพ์ผลงาน

ตีพิมพ์ผลงานแล้ว: โท 1 , เอก 0 คน

ยังไม่ตีพิมพ์ผลงาน: โท 41 , เอก 8 คน

สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย

สอบผ่านแล้ว: โท 4 , เอก 0 คน

ยังไม่ผ่าน: โท 38 , เอก 8 คน

จบการศึกษา

นิสิตที่ต้องจบการศึกษาปีการศึกษานี้: โท 17 , เอก 1 คน

จบการศึกษาแล้ว: โท 0 , เอก 0 คน
ยังไม่จบ: โท 17 , เอก 1 คน
ศิษย์เก่า: โท 0 , เอก 0 คน


ข้อมูลนิสิต

ลำดับ ชื่อ หัวข้อวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับ
1 test (ใช้เพื่อทดสอบระบบ จะถูกลบหลังจากระบบเสถียรแล้ว) test สุวิมล อุทัยรัศมี โท
2 นางสาวกุสุมา เม่นขำ ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ โท
3 นายธนรุจ ฉายแก้ว ยังไม่แต่งตั้ง โท
4 พนิน สินธวารักษ์ ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากว่านน้ำในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคบางชนิดของกล้าปักชำยูคาลิปตัสในเรือนเพาะชำ ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง โท
5 นางสาวเพ็ญวดี สุขลิ้ม ยังไม่แต่งตั้ง โท
6 นายวงศธร พุ่มพวง ยังไม่แต่งตั้ง โท
7 นางสาวสุชาดา บุตรชารี รศ.ดร.ดอกรัก มารอด โท
8 อัจฉรียา โชติภิวัฒน์ ยังไม่แต่งตั้ง โท
ลำดับ ชื่อ หัวข้อวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับ
1 ว่าที่ร้อยตรีคชกริช ผลานิสงค์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ โท
2 นายชาตรี อริยะพิทักษ์ แบบจำลองการกระจายของสัตว์เลี้ยงวลูกด้วยนมขนาดใหญ่ ในกลุ่มป่าตะวันตกของประเทศไทย นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ โท
3 นางสาวณัฐกานต์ คำสีม่วง ความเหมาะสมของถิ่นอาศัยบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนบน อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย เพื่อการฟื้นฟูจระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis)) นริศ ภูมิภาคพันธ์ โท
4 นางสาวทิพากร ภูสาคร โครงสร้างรังและการสร้างอาณาจักรใหม่อย่างรวดเร็วของมดแดง เดชา วิวัฒน์วิทยา โท
5 นาย นรากร โตจิต ผลไม้และการใช้ประโยชน์ของสัตว์กินผลไม้ ในป่าผสมผลัดใบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง, จังหวัดอุทัยธานี วิจักขณ์ ฉิมโฉม โท
6 นายพิชญ์สิชฌ์ เล็กโสภี สราวุธ สังข์แก้ว โท
7 นางสาว มนันยา ยังไม่แต่งตั้ง โท
8 นายลัญจกร สุขสวัสดิ์ ยังไม่แต่งตั้ง โท
9 นางสาววิภาวี แสงพุ่งพงษ์ นิเวศวิทยาบางประการของแมลงมัน (Carebara castanea Smith.) บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย เดชา วิวัฒน์วิทยา โท
10 นางสาว ยังไม่แต่งตั้ง โท
11 นายศุภวัฒน์ เขียวภักดี วิจักขณ์ ฉิมโฉม โท
12 นายสมเกียรติ กล้าแข็ง ความหนาแน่นและโครงสร้างประชากรของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กอันดับสัตว์ฟันแทะ บริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ประทีป ด้วงแค โท
13 นางสาวสุภาวดี แสงพิทักษ์ อัตราการเติบโตของลำต้นเหนือดินและใต้ดินของไผ่ 3 ชนิด ที่เลี้ยงในสารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ นิสา เหล็กสูงเนิน โท
14 นายอมรพงษ์ คล้ายเพชร ยังไม่แต่งตั้ง โท
15 นางสาวอลญา ชิวเชนโก้ โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ ในพื้นที่เขาหินปูนที่ผ่านการทำเหมือง ในพื้นที่ป่าเขาหินปูนเขตร้อน ในท้องที่จังหวัดแพร่ รศ.ดร.ดอกรัก มารอด โท
16 นางสาวขวัญใจ คำมงคล ยังไม่แต่งตั้ง เอก
17 นายจักรพงษ์ ทองสวี ยังไม่แต่งตั้ง เอก
18 นางสาวอิงอร ไชยเยศ Mapping Potential Risk of Nipah Virus Outbreak from Lyle’s Flying Fox (Pteropus lylei) in Thailand. ประทีป ด้วงแค เอก
19 ขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร รองลาภ สุขมาสรวง เอก
20 นางสาวอภิญญา สายสมร ยังไม่แต่งตั้ง โท
21 นายสุรเดช โชติวุฑฒากร ยังไม่แต่งตั้ง โท
ลำดับ ชื่อ หัวข้อวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับ
1 นางสาวขนิษฐา ลิป่วน ผลของช่องว่างป่าต่อความมากมายสัตว์ขาปล้องในดินและการย่อยสลายซากใบพืชบริเวณป่าดิบเขา เขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ เดชา วิวัฒน์วิทยา โท
2 นางสาวจิตติมา จันทร์ทอง ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักในสวนป่าแม่ลี้ จังหวัดลำพูน เดชา วิวัฒน์วิทยา โท
3 นางสาวเพ็ญพิชชา ชูสง่า ความหลากชนิดของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในไม้ต้นวงศ์ถั่วบางชนิดและผลที่มีต่อการเติบโตของกล้าไม้ ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง โท
4 นางสาวงามพร้อม สุขโกษา การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างประชากรของค้างคาวแม่ไก่ (Pteropus lylei Aderson, 1908.) ในประเทศไทย ประทีป ด้วงแค โท
5 นางสาวพิชฎารัตน์ พรมเหลา ยังไม่แต่งตั้ง โท
6 นาย ธีรวัฒน์ ทะนันไธสง โครงสร้างและพลวัตของสังคมพืชป่าเบญจพรรณบนเขาหินปูนหลังจากการตายขุยของไผ่มันหมู ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สราวุธ สังข์แก้ว โท
7 นายนพคุณ แดนราช ปริมาณการร่วงหล่นและอัตราการย่อยสลายของพรรณไม้เด่นบางชนิด ในป่าผสมผลัดใบ สถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี รศ.ดร.ดอกรัก มารอด โท
8 นางสาวสุริวรรณ มูลจันทร์ อัตราการเติบโตและการตอบสนองของปากใบต่อสภาพร่มเงาของกล้าไม้ในพื้นที่เขตเมือง นิสา เหล็กสูงเนิน โท
9 ศุภลักษณ์ ศิริ ยังไม่แต่งตั้ง เอก
10 นางสาวศุทธินี ไชยแก้ว ความหลากชนิดของเห็ดป่าและอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมบางประการต่อการปรากฏของเห็ดป่าในสถานีวิจัยสิ่งแวล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง โท
11 นางสาวพิชฎารัตน์ พรมเหลา การบรรเทาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี นริศ ภูมิภาคพันธ์ โท
ลำดับ ชื่อ หัวข้อวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับ
1 นางสาวพิชฎารัตน์ พรมเหลา ยังไม่แต่งตั้ง โท
2 นางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์ ยังไม่แต่งตั้ง เอก
3 ต่อลาภ คำโย Geo-Informatics Modeling on Tropical Seasonal Forest Dynamics in Mae Klong Watershed Research Station, Kanchanaburi Province รศ.ดร.ดอกรัก มารอด เอก
4 นายอุเทน ภุมรินทร์ ยังไม่แต่งตั้ง โท
5 น.ส.สลิลลา บุญเทียม ยังไม่แต่งตั้ง โท
6 นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข ยังไม่แต่งตั้ง โท
7 นายลิขิต ไหวพรม ความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกตามถิ่นอาศัยที่ต่างกันและการปรากฏตามฤดูกาลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประทีป ด้วงแค โท
8 นายศุภกร อินทรประสิทธิ์ ุความมากมายของหมาใน (Cuon alpinus) และเหยื้อในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี รองลาภ สุขมาสรวง โท
9 นายสมพร พากเพียร การเลือกใช้หย่อมพื้นที่เพื่อล่าเหยื่อของเสือโคร่ง (Panthera tigris Linnaeus, 1758) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี และตาก วิจักขณ์ ฉิมโฉม โท
10 Tisha ยังไม่แต่งตั้ง เอก