ข้อมูลปัจจุบัน

นิสิต

นิสิตชั้นปีที่ 1: โท 0 , เอก 0 คน

นิสิตชั้นปีที่ 2: โท 0 , เอก 0 คน
นิสิตชั้นปีที่ 3: เอก 0 คน
นิสิตที่ไม่จบตามกำหนด: โท 53 , เอก 10 คน

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

นิสิตที่ต้องแต่งตั้งในปีการศึกษานี้: โท 0 , เอก 0 คน

แต่งตั้งแล้ว: โท 0 , เอก 0 คน
ยังไม่แต่งตั้ง: โท 0 , เอก 0 คน

ส่งโครงการวิทยานิพนธ์

นิสิตที่ต้องส่งภายในปีการศึกษานี้: โท 0 , เอก 0 คน

ส่งแล้ว: โท 0 , เอก 0 คน
ยังไม่ส่ง: โท 0 , เอก 0 คน

สอบประมวลความรู้

สอบผ่านแล้ว: โท 13 , เอก 0 คน

ยังไม่ผ่าน: โท 40 , เอก 10 คน

สอบภาษาต่างประเทศ

สอบผ่านแล้ว: โท 10 , เอก 0 คน

ยังไม่ผ่าน: โท 43 , เอก 10 คน

ตีพิมพ์ผลงาน

ตีพิมพ์ผลงานแล้ว: โท 4 , เอก 0 คน

ยังไม่ตีพิมพ์ผลงาน: โท 49 , เอก 10 คน

สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย

สอบผ่านแล้ว: โท 5 , เอก 0 คน

ยังไม่ผ่าน: โท 48 , เอก 10 คน

จบการศึกษา

นิสิตที่ต้องจบการศึกษาปีการศึกษานี้: โท 0 , เอก 0 คน

จบการศึกษาแล้ว: โท 0 , เอก 0 คน
ยังไม่จบ: โท 0 , เอก 0 คน
ศิษย์เก่า: โท 0 , เอก 0 คน


ข้อมูลนิสิต

ลำดับ ชื่อ หัวข้อวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับ
ลำดับ ชื่อ หัวข้อวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับ
ลำดับ ชื่อ หัวข้อวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับ
ลำดับ ชื่อ หัวข้อวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับ
1 kfsaxz ยังไม่แต่งตั้ง เอก
2 ndozlasnlq ยังไม่แต่งตั้ง โท
3 test (ใช้เพื่อทดสอบระบบ จะถูกลบหลังจากระบบเสถียรแล้ว) test สุวิมล อุทัยรัศมี โท
4 นางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์ ยังไม่แต่งตั้ง เอก
5 ต่อลาภ คำโย Geo-Informatics Modeling on Tropical Seasonal Forest Dynamics in Mae Klong Watershed Research Station, Kanchanaburi Province รศ.ดร.ดอกรัก มารอด เอก
6 นายอุเทน ภุมรินทร์ ยังไม่แต่งตั้ง โท
7 น.ส.สลิลลา บุญเทียม ยังไม่แต่งตั้ง โท
8 นางสาวยามีรา นันลา ยังไม่แต่งตั้ง โท
9 นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของนกแอ่นกินรัง Aerodramus germani Oustalet ที่วัดสุทธิวาตวราราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วิจักขณ์ ฉิมโฉม โท
10 นายลิขิต ไหวพรม ความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในอุทยานแห่งชาติสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประทีป ด้วงแค โท
11 นายศุภกร อินทรประสิทธิ์ ุความมากมายของหมาใน (Cuon alpinus) และเหยื้อในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี รองลาภ สุขมาสรวง โท
12 นายสมพร พากเพียร การเลือกใช้หย่อมพื้นที่เพื่อล่าเหยื่อของเสือโคร่ง (Panthera tigris Linnaeus, 1758) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี และตาก วิจักขณ์ ฉิมโฉม โท
13 นางสาวขนิษฐา ลิป่วน ผลของช่องว่างป่าต่อความมากมายสัตว์ขาปล้องในดินและการย่อยสลายซากใบพืชบริเวณป่าดิบเขา เขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ เดชา วิวัฒน์วิทยา โท
14 นางสาวจิตติมา จันทร์ทอง ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักในสวนป่าแม่ลี้ จังหวัดลำพูน เดชา วิวัฒน์วิทยา โท
15 นางสาวเพ็ญพิชชา ชูสง่า ความหลากชนิดของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในไม้ต้นวงศ์ถั่วบางชนิดและผลที่มีต่อการเติบโตของกล้าไม้ ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง โท
16 นางสาวงามพร้อม สุขโกษา การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างประชากรของค้างคาวแม่ไก่ (Pteropus lylei Aderson, 1908.) ในประเทศไทย ประทีป ด้วงแค โท
17 นางสาวธราภรณ์ พันกันทะ ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์ป่าในพื้นที่สัมปทานเหมืองหินปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รองลาภ สุขมาสรวง โท
18 นาย ธีรวัฒน์ ทะนันไธสง โครงสร้างและพลวัตของสังคมพืชป่าเบญจพรรณบนเขาหินปูนหลังจากการตายขุยของไผ่มันหมู ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สราวุธ สังข์แก้ว โท
19 นายนพคุณ แดนราช ปริมาณการร่วงหล่นและอัตราการย่อยสลายของพรรณไม้เด่นบางชนิด ในป่าผสมผลัดใบ สถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี รศ.ดร.ดอกรัก มารอด โท
20 นางสาวสุริวรรณ มูลจันทร์ อัตราการเติบโตและการตอบสนองของปากใบต่อสภาพร่มเงาของกล้าไม้ในพื้นที่เขตเมือง นิสา เหล็กสูงเนิน โท
21 ศุภลักษณ์ ศิริ ยังไม่แต่งตั้ง เอก
22 ว่าที่ร้อยตรีคชกริช ผลานิสงค์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ โท
23 นายชาตรี อริยะพิทักษ์ แบบจำลองการกระจายของสัตว์เลี้ยงวลูกด้วยนมขนาดใหญ่ ในกลุ่มป่าตะวันตกของประเทศไทย นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ โท
24 นางสาวณัฐกานต์ คำสีม่วง ความเหมาะสมของถิ่นอาศัยบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนบน อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย เพื่อการฟื้นฟูจระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis)) นริศ ภูมิภาคพันธ์ โท
25 นางสาวทิพากร ภูสาคร โครงสร้างรังและการสร้างอาณาจักรใหม่อย่างรวดเร็วของมดแดง เดชา วิวัฒน์วิทยา โท
26 นาย นรากร โตจิต ผลไม้และการใช้ประโยชน์ของสัตว์กินผลไม้ ในป่าผสมผลัดใบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง, จังหวัดอุทัยธานี วิจักขณ์ ฉิมโฉม โท
27 นายพิชญ์สิชฌ์ เล็กโสภี ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของการใช้สารสกัดจากใบไผ่ สราวุธ สังข์แก้ว โท
28 นางสาว มนันยา ประชากรและการใช้พื้นที่อาศัยของช้างป่าในปุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รองลาภ สุขมาสรวง โท
29 นายลัญจกร สุขสวัสดิ์ ยังไม่แต่งตั้ง โท
30 นางสาววิภาวี แสงพุ่งพงษ์ นิเวศวิทยาบางประการของแมลงมัน (Carebara castanea Smith.) บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย เดชา วิวัฒน์วิทยา โท
31 นางสาว ยังไม่แต่งตั้ง โท
32 นายศุภวัฒน์ เขียวภักดี การจำแนกอายุของกระทิง และวัวแดง ที่เป็นเหยื่อของเสือโคร่ง โดยใช้ลักษณะสัณฐานวิทยาของขากรรไกร ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี วิจักขณ์ ฉิมโฉม โท
33 นายสมเกียรติ กล้าแข็ง ความหนาแน่นและโครงสร้างประชากรของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กอันดับสัตว์ฟันแทะ บริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ประทีป ด้วงแค โท
34 นางสาวสุพินโญ จงคูณกลาง โครงสร้างทางสังคมของสัตว์ขาปล้องในดินบริเวณพื้นที่เหมืองหินปูน จังหวัดสระบุรี วัฒนชัย ตาเสน โท
35 นางสาวสุภาวดี แสงพิทักษ์ อัตราการเติบโตของลำต้นเหนือดินและใต้ดินของไผ่ 3 ชนิด ที่เลี้ยงในสารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ นิสา เหล็กสูงเนิน โท
36 นางสาวอภิญญา สายสมร ยังไม่แต่งตั้ง โท
37 นายอมรพงษ์ คล้ายเพชร ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของนกเงือกกรามช้างปากเรียบ Rhyticeros subruficollis ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง, จังหวัดอุทัยธานี วิจักขณ์ ฉิมโฉม โท
38 นางสาวอลญา ชิวเชนโก้ โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ ในพื้นที่เขาหินปูนที่ผ่านการทำเหมือง ในพื้นที่ป่าเขาหินปูนเขตร้อน ในท้องที่จังหวัดแพร่ รศ.ดร.ดอกรัก มารอด โท
39 นางสาวขวัญใจ คำมงคล ยังไม่แต่งตั้ง เอก
40 นายจักรพงษ์ ทองสวี ยังไม่แต่งตั้ง เอก
41 นางสาวอิงอร ไชยเยศ Mapping Potential Risk of Nipah Virus Outbreak from Lyle’s Flying Fox (Pteropus lylei) in Thailand. ประทีป ด้วงแค เอก
42 ขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร รองลาภ สุขมาสรวง เอก
43 นางสาวยุวลักษณ์ ชนะชัย ยังไม่แต่งตั้ง เอก
44 นางสาวกุสุมา เม่นขำ ประชากร และการใช้พื้นที่อาศัยของช้่างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ โท
45 นายธนรุจ ฉายแก้ว ยังไม่แต่งตั้ง โท
46 นางสาวธัญสุดา ดาวเวียงกัน ยังไม่แต่งตั้ง โท
47 นางสาว นัฏการ บุญภา Seasonal variation in the morphology and population estimates of wrinkle-lipped free-tailed bat at the khao chong phran non-hunting area, Ratchaburi provine, Thailand ประทีป ด้วงแค โท
48 พนิน สินธวารักษ์ ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากว่านน้ำในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคบางชนิดของกล้าปักชำยูคาลิปตัสในเรือนเพาะชำ ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง โท
49 นางสาวเพ็ญวดี สุขลิ้ม วิจักขณ์ ฉิมโฉม โท
50 นายวงศธร พุ่มพวง พลวัตและการกระจายเชิงพื้นที่ของพรรณไม้ป่าดิบแล้ง บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา รศ.ดร.ดอกรัก มารอด โท
51 นางสาวสุชาดา บุตรชารี รศ.ดร.ดอกรัก มารอด โท
52 อัจฉรียา โชติภิวัฒน์ ยังไม่แต่งตั้ง โท
53 นางสาวอภิษฎา เรืองเกตุ Influence of Fruit Functional Traits on Frugivore in Lower Montane Forest at Doi Suthep - Pui National Park, Chiang Mai Province รศ.ดร.ดอกรัก มารอด เอก
54 นางสาวจินตภา วิจิตรจั่น ประทีป ด้วงแค โท
55 นายชาญชัย พลอยศรี ประทีป ด้วงแค โท
56 นายไตรเทพ เจริญพานิชสันติ ยังไม่แต่งตั้ง โท
57 นางสาววรางคณา สุวรรณรัตน์ ยังไม่แต่งตั้ง โท
58 นาย วิมล แจ่มประเสริฐ สราวุธ สังข์แก้ว โท
59 นาย สมบูรณ์ เฉยสวัสดิ์ ยังไม่แต่งตั้ง โท
60 นาย คุณานนต์ ดาวนุไร ยังไม่แต่งตั้ง โท
61 นางสาวศุทธินี ไชยแก้ว ความหลากชนิดของเห็ดป่าและอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมบางประการต่อการปรากฏของเห็ดป่าในสถานีวิจัยสิ่งแวล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง โท
62 นางสาวพิชฎารัตน์ พรมเหลา การบรรเทาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี นริศ ภูมิภาคพันธ์ โท
63 นายสุรเดช โชติวุฑฒากร ยังไม่แต่งตั้ง โท