๏ปฟ Forest Biology

ผลการดำเนินงานของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ (competitiveness)

ผลการดำเนินงานของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ (competitiveness)

การสัมมนาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

การสัมมนา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ประจำ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ณ  ห้อง FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์

การสัมมนาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

แถลงการณ์ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

แถลงการณ์ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ DOWNLOAD สืบเนื่องจากกรณีการจับกุมนายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหารและกรรมการ บมจ อิตาเลียน ไทย ดีเวลอปเมนต์ และคณะรวม 4 คน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ในข้อหาที่เกี่ยวกับการล่าสัตว์ป่า โดยคณะพนักงานเจ้าหน้าที่นำโดยนายวิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 และได้นำตัวผู้ถูกกล่าวหาพร้อมของกลาง เป็นซากสัตว์ป่าคุ้มครอง พร้อมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนหลายการ จำนวนมาก นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ดังรายละเอียดข่าวที่ปรากฏออกเผยแพร่โดยทั่วไปนั้น ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาหลักจัดการเรียนการสอนด้านสัตว์ป่า มีการจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยมาอย่างยาวนาน เป็นภาควิชาที่หล่อหลอมนิสิตวนศาสตร์ให้มีความรู้ และมีความมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของประเทศให้คงอยู่วัฒนาถาวรขอแสดงจุดยืนต่อกรณีดังกล่าวดังนี้ 1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ที่ได้รับการประกาศโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี พ.ศ. 2534 ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐอย่างต่อเนื่องยาวนานจนสถานการณ์สัตว์ป่าในพื้นที่ฟื้นตัว มีความสมบูรณ์ ดังนั้นต่อกรณีดังกล่าวจึงต้องมีดำเนินการตามกฎหมายที่เป็นที่ยึดถือโดยประชาชนส่วนรวมอย่างเข้มงวดตรงไปตรงมาอย่างถึงที่สุด ให้เป็นบรรทัดฐานแก่พื้นที่ป่าอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งอื่นของประเทศไทยต่อไป 2. ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคนในการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาเพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความเข้มแข็งทั้งกำลังกาย กำลังใจ เป็นหลัก เป็นตัวอย่างของการรักษากฎหมายที่ต้องดำเนินการอย่างเท่าเทียมแม้ว่าต้องปฏิบัติงานในป่าลึกในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร 3. ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ยินดีให้การสนับสนุนบุคลากร และข้อมูลทางวิชาการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เพื่อสนับสนุนให้มีการดำเนินการจัดการโดยอาศัยข้อมูลความรู้ทางวิชาการเป็นพื้นฐานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนก่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมสืบไป ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ 7 กุมภาพันธ์ 2561

แถลงการณ์ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

การสัมมนา ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี -สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า

การสัมมนา ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ณ ห้อง FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ กำหนดการสัมมนา

การสัมมนา ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี -สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า

การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

การสัมมนา วันที่ 20-21 ธันวาคม 2559

การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

ระบบติดตามและดูแลการเรียนของนิสิตภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

ระบบติดตามและดูแลการเรียนของนิสิตภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ตามลิ้งนี้ http://bioff.forest.ku.ac.th/advise/

ระบบติดตามและดูแลการเรียนของนิสิตภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

การสัมมนา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2558

กำหนดการ>>   Download

การสัมมนา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2558

การสัมมนานิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2557

การสัมมนานิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2557

การสัมมนาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ในคณะวนศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557

การสัมมนาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ในคณะวนศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557

JOURNAL OF TROPICAL PLANTS RESEARCH

JOURNAL OF TROPICAL PLANTS RESEARCH is published by Faculty of Forestry, Kasetsart University (KUFF). No material may be reproduced by any means without written permission from the editor. The Journal covers the fields of Systematic botany, Ecology, Physiology, Genetics, Biotechnology, Conservation and Utilization. The Journal of Tropical Plants Research is a peer – reviewed journal which is issued once a [...]

JOURNAL OF TROPICAL PLANTS RESEARCH

ผลการดำเนินงานของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ (competitiveness)
ผลการดำเนินงานของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ (competitiveness)
การสัมมนาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
การสัมมนาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
การสัมมนา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ประจำ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ณ  ห้อง FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์
แถลงการณ์ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
แถลงการณ์ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
แถลงการณ์ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ DOWNLOAD สืบเนื่องจากกรณีการจับกุมนายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหารและกรรมการ บมจ อิตาเลียน ไทย ดีเวลอปเมนต์ และคณะรวม 4 คน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก...
การสัมมนา ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี -สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า
การสัมมนา ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี -สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า
การสัมมนา ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ณ ห้อง FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ กำหนดการสัมมนา...
การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
การสัมมนา วันที่ 20-21 ธันวาคม 2559
ระบบติดตามและดูแลการเรียนของนิสิตภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
ระบบติดตามและดูแลการเรียนของนิสิตภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
ระบบติดตามและดูแลการเรียนของนิสิตภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ตามลิ้งนี้ http://bioff.forest.ku.ac.th/advise/
การสัมมนา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2558
การสัมมนา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2558
กำหนดการ>>   Download
บทความแนะนำ
การสัมมนาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
การสัมมนาระดับปริญญา...
การสัมมนา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า...
การสัมมนา ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี -สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า
การสัมมนา ปีการศึกษา 2...
การสัมมนา ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า...
การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
การสัมมนาระดับบัณฑิต...
การสัมมนา วันที่ 20-21 ธันวาคม 2559
ยอดนิยม