๏ปฟ Forest Biology » Blog Archive » การสัมมนาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของ คณะวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
การสัมมนาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของ คณะวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

การสัมมนาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของ คณะวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

กำหนดการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ DOWNLOAD

ได้กำหนดวันสัมมนา ดังนี้

  • สัมมนากลางภาค กำหนดส่งชื่อเรื่อง วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

กำหนดส่งเล่มเต็ม วันที่   ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

กำหนดการสัมมนากลางภาคขึ้นในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 DOWNLOAD

  • สัมมนาปลายภาค กำหนดส่งชื่อเรื่อง วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

กำหนดส่งเล่มเต็ม วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

กำหนดวันสัมมนา วันที่  ๔-๗ มีนาคม ๒๕๕๗

-ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการศึกษาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖
DOWNLOAD

-แบบเสนอชื่อเรื่อง DOWNLOAD

-ใบรับรองเอกสารประกอบการสัมมนา DOWNLOAD

-การพิมพ์บทคัดย่อ DOWNLOAD

-ประวัติผู้พูดสัมมนา DOWNLOAD

-แบบฟอร์มการให้คะแนนวิชาสัมมนา DOWNLOAD

-ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะสำหรับผู้นำเสนอสัมมนา DOWNLOAD

ปริญญาเอก

Carbon Dioxide Efflux from Subterranean Ant Nests in Dry Evergreen Forest at Sakaerat Environmental Research Station, Thailand  DOWNLOAD

ปริญญาโท สัมมนาครั้งที่  2

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อความเหมาะสมของถิ่นที่อาศัยของกระทิงในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่  DOWNLOAD

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมต่อการกระจายของพรรณไม้ป่าดิบเขาระดับต่ำ บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่  DOWNLOAD

การประเมินดีเอ็นเอ 9 ตำแหน่ง เพื่อการระบุชนิดพรรณไม้วงศ์ยางของไทย  DOWNLOAD

นิเวศวิทยาของกวางป่า (Cervus unicolor Kerr, 1792) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี  DOWNLOAD

ความหลากชนิด ความมากมาย และการใช้ถิ่นที่อาศัยของสัตว์กินเนื้อ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี  DOWNLOAD

ความหลากชนิดและลักษณะประชากรของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กบริเวณป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่  DOWNLOAD

อาหารของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบริเวณป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่  DOWNLOAD

โครงสร้างเสียงและปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการร้องของชะนีมือขาว (Hylobates lar Linn.) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี  DOWNLOAD

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ปริญญาโท สัมมนาครั้งที่  1

ความมากมายของสังคมสัตว์ข้อปล้องในดินและการย่อยสลายของซากพืช บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่  DOWNLOAD

การสร้างอาณาจักรใหม่และตำแหน่งรังราชินีของมดแดงในประเทศไทย DOWNLOAD

การทดแทนแบบปฐมภูมิบนสันทราย อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร DOWNLOAD

การกระจายของพืชวงศ์บุกบอนในป่าดิบแล้งบริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาDOWNLOAD

การเลือกใช้หย่อมพื้นที่เพื่อล่าเหยื่อของเสือโคร่ง (Panthera tigris Linnaeus, 1758) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานีและตาก  DOWNLOAD

การศึกษาการเจริญเติบโตของนกแอ่นกินรัง (Collocalia fugiphaga) ในสภาพกรงเลี้ยง  DOWNLOAD

ความมากมายของหมาใน (Cuon alpinus) และเหยื่อในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี  DOWNLOAD

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปริญญาเอก

Ecology and Distribution of an Invasive Ant Species,the Yellow Crazy Ant (Anoplolepis gracilipes) in Thailand DOWNLOAD

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปริญญาโท สัมมนา 2

นิเวศวิทยาของนกกระจาบทอง (Ploceus hypoxanthus (Sparrman, 1788)) ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค์  DOWNLOAD

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

พื้นที่อาศัยที่เหมาะสมของค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง และโอกาสในการนำโรคไวรัสสมองอักเสบนิปาห์ จังหวัดชลบุรี  DOWNLOAD

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

การวิเคราะห์ความผันแปรทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอในประเทศไทย โดยใช้เครื่องหมาย Start Codon Targeted (SCoT)  DOWNLOAD

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

การประเมินประชากร และพื้นที่สร้างโพรงของเหี้ย(Varanus salvator) ในบริเวณพื้นที่ ต.บางกะเจ้าอ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ   DOWNLOAD

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

นิเวศวิทยาของละมั่ง (Cervus eldi) และ เนื้อทราย (Axis porcinus) ที่ปล่อยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา  DOWNLOAD

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปริญญาโท สัมมนา 1

ความหลากชนิดและความมากมายประชากรของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ในป่าเบญจพรรณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี  DOWNLOAD

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

การติดตามศึกษาประชากรควายป่า (Bubalus bubalis Linnaeus, 1758) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี   DOWNLOAD

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

การศึกษาความหนาแน่นประชากรของสมเสร็จ (Tapirus indicus) จากการดักถ่ายภาพและการใช้ความน่าจะเป็นของการครอบครองในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง   DOWNLOAD

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ความหลากชนิด ความมากมาย และการใช้ถิ่นที่อาศัย ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันดับสัตว์กินเนื้อ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี   DOWNLOAD

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

โครงสร้างเสียงและการประเมินประชากร ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอันดับกบ เขียด (Order Anura) โดยใช้เสียงร้อง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา  DOWNLOAD

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

อาหารของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบริเวณป่าดิบเขา    ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่  DOWNLOAD

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

นิเวศวิทยาการผสมเกสรและความหลากหลายทางพันธุกรรมของพรรณไม้สกุลแคสันติสุข  DOWNLOAD

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของรังกะแท้ (Kandelia candel (L.) Druce, Rhizophoraceae) ในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายเอสเอสอาร์  DOWNLOAD

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.