๏ปฟ Forest Biology » Blog Archive » การสัมมนานิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2556
การสัมมนานิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2556

การสัมมนานิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2556

กำหนดการสัมมนา DOWNLOAD

ประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ

กล่าวรายงานการสัมมนาฯ

พิธีกร

บรรยากาศห้องสัมมนาฯ

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

วันเสาร์ที่ 22  กุมภาพันธ์ 2557

พฤติกรรมในช่วงการทำรังวางไข่ของนกช้อนหอยดำเหลือบ
บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
DOWNLOAD


ความหลากชนิดและความชุกชุมของนก ต.บางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  DOWNLOAD


การตั้งตัวของกล้าไม้บริเวณช่องว่างระหว่างเรือนยอดป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม่   DOWNLOAD


การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้พะยูง(Dalbergia  cochinchinensis)ในแปลงปลูก โดยใช้เทคนิคไอเอสเอสอาร์  DOWNLOAD


ความหลากชนิดและความมากมายของผีเสื้อกลางวันในพื้นที่สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  DOWNLOAD


การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะไฟลิง (Baccaurea polyneura Hook.f. )ในภาคใต้ โดยใช้เครื่องหมายไอเอสเอสอาร์(ISSR)  DOWNLOAD


ความหลากชนิดของนกบริเวณพื้นที่สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร   DOWNLOAD


ประชากรและการแพร่กระจายของช้างป่าบริเวณทุ่งแฝกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี  DOWNLOADการศึกษาพฤติกรรมการฟักไข่และการเลี้ยงลูกของนกยางควาย Bubucus ibis (Linnaeus) บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์  DOWNLOAD


การปรากฏของหมาในและเหยื่อในทุ่งสลักพระ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี  DOWNLOAD


การสำรวจความหลากชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูเขาซับแกงไก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. ลพบุรี  DOWNLOAD


ความหลากชนิดและความหนาแน่นของนกประจำถิ่นในทุ่งรังสิตจังหวัดปทุมธานี DOWNLOAD


———————————————————————————————————————————————–

วันอาทิตย์ที่  23  กุมภาพันธ์ 2557

การเปิดปิดของปากใบในรอบวันและปัจจัยแวดล้อมบางประการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของไผ่สามชนิด ณ สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา  DOWNLOAD


การคัดเลือกชนิดไม้ต้นที่เหมาะสมต่อการปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองโดยเทคนิคการให้คะแนน  DOWNLOAD


ลำดับนิวคลีโอไทล์ของยีน matK ของกล้วยไม้สกุลว่านแผ่นดินเย็น(Nervilia) ของไทยบางชนิด และการประยุกต์ในการตรวจสอบชนิด  DOWNLOAD


พฤติกรรมการใช้ลานของนกแว่นสีเทาช่วงฤดูผสมพันธุ์  DOWNLOAD


ความหลากชนิด ความชุกชุม และสภาพถิ่นอาศัยของค้างคาวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี   DOWNLOAD


ความหลากชนิด ปริมาณความชุกชุม และการกระจายของนกตามความสูงจากระดับน้ำทะเล บริเวณสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ  DOWNLOAD


การสำรวจประชากร และการแพร่กระจายของวัวแดง (Bos javanicus D’Alton, 1823) บริเวณทางเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี   DOWNLOAD


ความหลากหลายของสัตว์กินเนื้อโดยวิธี Patch occupancy ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี   DOWNLOAD


————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

วันเสาร์ที่ 8  กุมภาพันธ์ 2557

การตรวจสอบชนิดของสัตว์ในกลุ่มจิ้งเหลนห้วยสกุล Tropidophorus ของไทยโดยใช้ข้อมูล DNA  download


การสำรวจความหลากหลายของนกบริเวณเกาะเกร็ดตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี download


การศึกษาพฤติกรรมการเลือกกินของเนื้อทราย(Axis porcinus)ในสภาพเพาะเลี้ยง สถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรี download


การเปลี่ยนแปลงชนิดพรรณไม้ป่าบริเวณพื้นที่ดินเค็ม อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  download


การคัดเลือกสายต้นพันธุ์ดีเชิงคุณภาพโดยพิจารณาการสร้างแก่น ของไม้พะยูง ในแปลงปลูกอายุ 13 ปี ที่พื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน จังหวัดขอนแก่น download


ความหลากชนิดของไม้ยืนต้นและการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรในป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน อำเภอเมือง จังหวัดตราด download


ความหลากชนิดและพฤติกรรมของแมลงผสมเกสรดอกแคสันติสุขSantisukiakerrii (Barnett &Sandwith) Brummit download


การศึกษาเหยื่อของหมาในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี โดยการวิเคราะห์เส้นขนในกองมูล download


ความหลากชนิดของนกในถิ่นอาศัยที่แตกต่างกัน ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน download


ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสังคมมดบริเวณป่าชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ download


ความหลากชนิดของเห็ดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ download


ปริมาณน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัส จำนวน 9 สายต้นที่ปลูกในประเทศไทย download


ความหลากชนิดของเฟินในป่าดิบเขาระดับต่ำ ในพื้นที่ชีวมณฑลห้วยคอกม้า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ download

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

วันอาทิตย์ที่  9  กุมภาพันธ์ 2557

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัส download

การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพรรณไม้สกุลเสี้ยว (Bauhinia): กรณีศึกษาชนิดที่พบในไทยบางชนิด download


การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของหลุมพอ (Intsia palembanica Miq.)ในภาคใต้ของไทย โดยใช้เครื่องหมาย ไอเอสเอสอาร์(ISSR)  download


ชีววิทยาการสืบพันธุ์บางประการของนกตีนเทียน (Himantopus himantopus (Linnaeus) 1758.) บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์  download

การศึกษาความหลากชนิดและการใช้พื้นที่อาศัยของนกโดยใช้วิธีการดักด้วยตาข่าย ที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์  download

การประเมินประชากรค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง (Pteropus lylei) ที่อาศัยเกาะนอนในช่วงฤดูฝนที่วัดหลวงพรหมาวาส จังหวัดชลบุรี และวัดโพธิ์บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  download

ชนิด และสัณฐานวิทยาบางประการของนกในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์  download


การศึกษาชนิดของหญ้าในพื้นที่ดินเค็ม อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  download

ความหลากชนิดและประเภทการทำลายจากแมลงศัตรูป่าไม้ของไม้ในเขตเมืองบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ช่วงฤดูฝน  download

ลักษณะโครงสร้างสังคมพืชป่าเบญจพรรณบนเขาหินปูนที่มีไผ่มันหมู  บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  download


ความหลากหลายของเห็ดบนมูลช้าง เขตรักษาพันธุ์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี  download


การศึกษาความมากน้อยของสัตว์ชนิดพันธุ์เด่นในสวนสาธารณกรุงเทพมหานครโดยใช้การปรากฏเชิงพื้นที่  download


ความหลากชนิดของนก ในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ณ สวนสัตว์ดุสิต เขาดินวนา  download


การศึกษาพฤติกรรมของนกกระเรียนไทย (Grus antigone shapii) ในสภาพกรงเลี้ยงและที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ  download


การประเมินประชากรและการกระจายของเหี้ย (Varanus salvator) ในบริเวณพื้นที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  download


1 Comment »

  1. ผศ. ตร. อุทัยวรรณ แสงวณิช Says:

    การสัมมนาของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 นี้ นิสิตทุกคนมีความตั้งใจ และเตรียมตัวมาอย่างดีมาก ในการนำเสนอโครงงานวิจัยที่ตนเองได้ทำมาตั้งแต่สิ้นสุดการฝึกงานภาคฤดูร้อน 2556 หรือตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ซึ่งเมื่อนิสิตจบการศึกษา แล้วนำประสบการณ๋จากการเรียนนี้ไปใช้ในการทำงาน นิสิตจะต้องได้รับคำชมเชยอย่างแน่นอน ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที 3 และนิสิตปริญญาโท ทุกสาขา เข้าร่วมการสัมมนาในวันเสาร์ที่ 22 กพ 57 ทั้งวัน และวันอาทิตย์ที่ 23 กพ 57 เพียงครึ่งวัน

    comment-bottom

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.