๏ปฟ Forest Biology » Blog Archive » การสัมมนานิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2557
การสัมมนานิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2557

การสัมมนานิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2557

กำหนดการสัมมนา ภาคปลายปีการศึกษา 2557
ระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า
ของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้   DOWNLOAD

การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชบริเวณแนวรอยต่อระหว่างป่าเต็งรังและป่าดิบเขาระดับต่า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่  DOWNLOAD

การปรับตัวทางกายภาพภายนอกบางประการของต้นธนนไชยในพื้นที่ดินเค็ม อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา  DOWNLOAD

ลักษณะของเซลล์ผิวใบและปากใบปรงบางชนิดที่พบในประเทศไทยกับการใช้ข้อมูลประกอบการจำแนกทางอนุกรมวิธาน  DOWNLOAD


ลักษณะประชากรและขนาดพื้นที่อาศัยของกระแตเหนือ (Tupaia belangeri) ในป่าดงดิบเขา บริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-ห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่  DOWNLOAD

การศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของนกในพื้นที่อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อย จังหวัดนครพนม เพื่อการอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   DOWNLOAD


ความหลากชนิดและความชุกชมของนกบริเวณสวนสาธารณะและพฤกษศาสตร์ศรีนครเขื่อนขันธ์อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ DOWNLOAD

การใช้แมลงป่าไม้เพื่อการประเมินการบริการของระบบนิเวศและสุขภาพ บริเวณสวนป่าขุนแม่คำมี จังหวัดแพร่  DOWNLOAD


การวางไข่และการเจริญเติบโตของตัวอ่อนมดแดง  DOWNLOAD


การศึกษาสภาพสังคมพืชบริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  DOWNLOAD


พฤติกรรมของพังพอน(Herpertes javanicus)ในสภาพกรงเลี้ยงบริเวณกลุ่มงานวิจัยสัตววิทยาการเกษตร  DOWNLOAD


พฤติกรรมของเสือโคร่งและเสือโคร่งขาวในสภาพกรงเลี้ยงต่างกันในสวนสัตว์เขาดิน  DOWNLOAD


ประสิทธิภาพคูกันช้างบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนจังหวัดฉะเชิงเทรา  DOWNLOAD


การศึกษาการงอกของเมล็ดและการเจริญของชิ้นตัวอย่างพะยูง DOWNLOAD


ความหลากชนิดของนกบริเวณสวนป่านิเวศระยองวนารมย์ จังหวัดระยอง  DOWNLOAD


ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลานในบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลปัน จังหวัดสตูล  DOWNLOAD


การติดตามความหลากชนิดของนกในบริเวณสวนวชิรเบญจทัศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร DOWNLOAD

ลักษณะโครงสร้างสังคมพืชป่าพรุ บริเวณป่าพรุท่าปอมคลองสองน้ำ จังหวัดกระบี่ DOWNLOAD


การศึกษาปากใบกล้วยในสกุล Musa เพื่อจำแนกความแตกต่างในระดับจีโนม DOWNLOAD

น้ำมันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวต่อการยับยั้งการเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum sp. DOWNLOAD

การเพาะเลี้ยงนกกระเรียนพันธุ์ไทย(Grus antigone shapii)ในสภาพกรงเพาะเลี้ยงณ สวนสัตว์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา DOWNLOAD

ผลกระทบการท่องเที่ยวต่อสัตว์ป่า บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาเดียวดาย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ DOWNLOAD

การกระจายของสัตว์ในอันดับสัตว์กีบคู่ (Artiodactyla) บางชนิดบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก จังหวัดตาก DOWNLOAD

การศึกษาวงศ์วานวิวัฒนาการของไม้ในสกุลชบา (Hibiscus) ของไทยและสกุลใกล้เคียงโดยใช้ข้อมูลดีเอ็นเอในส่วนของยีนส์ nadhF   DOWNLOAD

อิทธิพลของระดับความเค็มที่มีผลต่อการเติบโตของต้นธนนไชย (Buchanania siamensis Miq.) ในพื้นที่ดินเค็ม อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  DOWNLOAD

การเปรียบเทียบความทนทานต่อการทำลายของมอดในไผ่รวก (Thyrsostachys siamensis) หลังจากผ่านกรรมวิธีป้องกันรักษาด้วยวิธีการที่ต่างกัน  DOWNLOAD

ความหลากชนิดและความมากมายของนก ในวนอุทยานพระแท่นดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี   DOWNLOAD

เหยื่อและการเลือกกินเหยื่อของหมาใน ในป่าอนุรักษ์ บางแห่งของประเทศไทย  DOWNLOAD

การติดตามความหลากชนิดและความชุกชุมของนกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนโดยวิธีการสำรวจตามจุดที่กำหนด  DOWNLOAD

การสำรวจความหลากชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยวิธีกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ ในป่าดงดิบเขาบริเวณเขตสงวนชีวมณฑลแม่สา-ห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่  DOWNLOAD

ลักษณะรากเอคโตไมคอร์ไรซาของกล้าไม้ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) และการแยกเชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซา  DOWNLOAD

ความหลากชนิดของเห็ดบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าแม่เรวาอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  DOWNLOAD

ความหลากชนิดของมดในระดับการทำลายต่างกันของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก (Xyleutes ceramicus Walker) บริเวณสวนป่าแม่ลี้ จังหวัดลำพูน   DOWNLOAD

ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม  DOWNLOAD

ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานบริเวณน้าตกบ่อทองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา DOWNLOAD

ความหลากชนิด และความมากมาย ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบริเวณพื้นที่ป่าฟื้นฟูริมน้าแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  DOWNLOAD

ความหลากชนิดและความมากมายของแมลงผิวดินในพื้นที่ป่าฟื้นฟู นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง  DOWNLOAD

การศึกษาพลวัตของกล้าไม้ บริเวณแนวรอยต่อ ระหว่างป่าเต็งรังและป่าดิบเขาระดับตํ่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่   DOWNLOAD

การทดสอบหาไพรเมอร์ของเครื่องหมายไอเอสเอสอาร์ที่เหมาะสมสำหรับนำไปวิเคราะห์หาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประดู่ป่า   DOWNLOAD

ความหลากชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดเล็กบริเวณสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จังหวัดพังงา  DOWNLOAD

ศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของนกในสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา อาเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  DOWNLOAD

ความหลากหลายของสัตว์ในอันดับกบที่สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จังหวัดพังงา  DOWNLOAD

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.