๏ปฟ Forest Biology » Blog Archive » การสัมมนา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2558
การสัมมนา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2558

การสัมมนา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2558

กำหนดการ>>   Download

การพัฒนายางรักผสมสีเพื่อใช้ในงานศิลปกรรม Download

ความหลากหลาย และรูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่ของปลวกใต้ดิน ในสวนป่ายูคาลิปตัส สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา Download

การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นและบทบาทของแมลงป่าไม้บริเวณพื้นที่ป่าเต็งรัง สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช, นครราชสีมา Download

ผลกระทบของไฟป่าต่อการตั้งกอและสร้างลำของไผ่ข้าวหลาม  บริเวณสถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลอง  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี Download

การสำรวจการแพร่กระจายของเต่าปูลู (Platysternon megacephalum,Gray1831) ในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย Download

ความหลากชนิดและความชุกชุมของนก ก่อนการสร้างสายไฟฟ้าพาดผ่านในพื้นที่หน่วยพิทักษ์ป่านุโพ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก Download


ความมากมายของหมาใน (Cuon alpinus) และเหยื่อ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี Download

ความหลากชนิดของนกใน พื้นที่ทุ่งนา พื้นที่บึงบัวหลวง พื้นที่ทุ่งหญ้า และ พื้นที่ป่าไมยราบยักษ์ ในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่า บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ Download

การใช้ประโยชน์ของนกในพื้นที่ทุ่งนา พื้นที่บึงบัวหลวง พื้นที่ทุ่งหญ้าและพื้นที่ป่าไมยราบยักษ์ ในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่า บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ Download

กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบใบของไผ่รวกและไผ่รวกดำ Download

การศึกษาปากใบของต้นธนนไชย (Buchanania siamensis Miq.) ที่เติบโตภายใต้ความเค็มที่แตกต่างกัน บริเวณพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา Download

การเปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดถั่งเช่าสีทอง(Cordycep militaris) ที่ได้จากอาหารเลี้ยงเชื้อที่แตกต่างกัน Download

การประเมินประชากรค้างคาวปากย่น (Tadarida plicata) และความหลากชนิดของนก ในพื้นที่เหมืองหินปูน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี Download

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก บริเวณพื้นที่เหมืองหินปูน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี Download

ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่สวนป่าท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี Download

การใช้ถิ่นที่อาศัยและความมากมายของกระรอกหลากสีในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร Download

ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์พื้นที่ของค้างคาว ในบริเวณสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ จังหวัดอุทัยธานี Download

การติดตามเนื้อทรายและกวางป่าหลังการปล่อยในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Download

Forest structure and Species Composition in the Secondary Forest of Private Area at Chiang Dao District, Chiang Mai Province


Wildlife Species Diversity in Forest Restoration Area at Maena Sub district, Chiangdao District, Chiangmai Province


การคัดเลือกแม่ไม้พันธุ์ดีของต้นรักแกนมอ(Toxicodendron succedaneum (L.) Kuntze)โดยพิจารณาจากปริมาณการให้น้ำยางรักในแปลงปลูก


การเปรียบเทียบความหลากชนิดของ   พรรณไม้พื้นล่างในสวนป่าไผ่ชนิดต่างๆ  ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่


การขยายพันธุ์ต้นพลับพลึง (Crinum asiaticum) ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ


อาหารของกะท่างเหนือ (Tylototriton uyenoi) ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-ห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่


รูปแบบการหากินของนกในแนวรอยต่อระหว่างป่าดิบเขาระดับต่ำและป่าเต็งรัง อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่


การติดตามประชากรละองละมั่งและเนื้อทราย  หลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ  ณ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง  จังหวัดลำพูน

การติดตามละมั่งและเนื้อทรายที่ปล่อยใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี


ความหลากชนิดของพรรณไม้ต้นในป่าริมน้ำที่ยังหลงเหลือบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา-ป่าสักกรณีศึกษาภาคกลางตอนบน


ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากว่านน้ำในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราPythium aphanidermatumและ Sclerotium rolfsii


การศึกษาความแตกต่างทางดีเอ็นเอของ  ไผ่รวกดำ (Thyrsostachys oliveri Gamble) และ ไผ่รวก (Thyrsostachys siamensis Gamble) โดยใช้เครื่องหมายไอเอสเอสอาร์


การตรวจสอบชนิดของสัตว์ในสกุลเก้ง(Muntiacus)ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยใช้ข้อมูลไมโทคอนเดรียลจีโนม


องค์ประกอบของพรรณพืชที่มีผลต่อการกระจายของสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ที่มีการตัดสางขยายระยะ และพื้นที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมในป่าเต็งรัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี


ความมากมายและการกระจายของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมบริเวณคูกันช้าง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน พื้นที่อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี


การกระจายของสัตว์ป่าบางชนิดตามแนวรั้วไฟฟ้าบริเวณเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี


สัดส่วนของไซโตไคนินและน้ำมะพร้าวที่มีผลต่อการชักนำยอดจากแคลลัสของพะยูง

การศึกษาความหลากหลายของปลวกใต้ดินบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา


ความหลากชนิดของเห็ดโคน(Termitomyces sp.) และปลวกเลี้ยงรา (Fungus Growing Termite)


ผลกระทบของทางหลวงหมายเลข 3199 ที่มีต่อสัตว์ป่าบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี


การติดตามความหลากชนิดของนกบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี


อาหารและความชอบเหยื่อของหมาใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี


การทดสอบความสัมพันธ์แบบเอคโตไมคอร์ไรซาของเห็ดห้า (Phlebopus braunii (Bres.) Sing.) กับมะกอกน้ำ(Elaeocarpus hygrophilus Kurz)


การศึกษาความแตกต่างของพื้นที่ผิวใบจำเพาะและความกว้างชั้นโครงสร้างใบของพืชที่ขึ้นริมถนนและภายในสวนสาธารณะ


การให้บริการทางระบบนิเวศและสุขภาพของมด ที่สวนป่าสักบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ความหลากชนิดของเห็ดโคน(Termitomyces sp.) และ
ปลวกเลี้ยงรา
(Fungus Growing Termite)

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.