๏ปฟ Forest Biology » Blog Archive » การสัมมนา ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี -สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า
การสัมมนา ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี -สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า

การสัมมนา ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี -สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า

การสัมมนา ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และสาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

ณ ห้อง FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์

กำหนดการสัมมนา

Callus induction from axillary bud of Thunbergia laurifolia Lindl. in aseptic technique


Species Diversity of Undergrowth Plants in Lower Montane Forest at Doi Suthep – Pui National Park , Chiang Mai Province


A study survival rate, color leaves and shoot rate of Bambusa beecheyana age 2 months to use differences planting materials and planting technique in Kabinburi district, Prachinburi province


Relationships Between Morphology and the Feeding Guilds of Understory Birds in a Permanent Plot of the Lower Montane Forest at Huai Kog Ma, Chiang Mai Province


Species Diversity and Population Characteristics of Small Mammals at Suan Chalermpragiat 55 th anniversary of Princess Mahachakri Sirindhorn


ชนิดเหยื่อของเหยี่ยวด่างดำขาวและนกแสกทุ่งหญ้าโดยการวิเคราะห์ก้อนกากอาหาร ในพื้นที่เวียงหนองหล่ม อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายDiet of Large Indian civet (Viverra zibetha) with Asian palm civet  (Paradozurus hermaphroditus) in Huai Kog Ma, Chiang Mai Province


Application of GIS for Analysis of the Gaur (Bos gaurus H. Smith)  Distribution at Phu Khieo Wildlife Sanctuary, Chaiyaphum Province


Utilization of Fig Trees by Birds in Kasetsart University


ความหลากชนิดและความหนาแน่นของนกในพื้นที่กึ่งธรรมชาติ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


การเลี้ยงมดแดง (Oecophylla smaragdina F.) โดยใช้อาหารเทียม


Variation of Leaf Functional traits among Tree Seedlings in Tropical Forests of Western Thailand


ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อความหลากชนิดของแมลงน้ำในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนการสำรวจความหลากชนิดและบทบาททางนิเวศของแมลง ในพื้นที่อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร


Species diversity of ferns  along Buachaekyai nature trail at Khao Nan National Park, Nakhon Si Thammarat province


ประสิทธิภาพของสูตรสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์(Efficacently  of  Mild  Herbicides)


การทดสอบความทนแล้งของกล้าไม้พะยอมที่มีเห็ดเผาะหนังเป็นเอคโตไมคอร์ไรซา


Some external morphology comparison between sex of  Wrinkle-lipped free-tailed bat (Chaerephon plicatus) at Tham Khangkhao Khao Chong Phran Non hunting area, Ratchaburi Province


การศึกษาโครงสร้างเสียงร้องกับการแสดงพฤติกรรม ของนกกางเขนบ้าน ( Copsychus saularis )


Incubation and Parental Behavior of Barn owl (Tyto alba)   in Artificial Nests at Palm Oil Plantation Phrasaeng District, Surat Thani Province

Species Diversity of Snakes in Hill Evergreen Forest, Mae Sa – Kog Ma Biosphere Reserve, Chiang Mai Province


Effect of forest fire on ungulate utilization in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary,  Uthai Thani Province


Root tip harvesting period of some species in   Dalbergia genera for basic chromosome number study


สารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักนำแคลลัส จากตาข้างของพะยอม (Shorea roxburghii G.Don)


กำลังผลิตหน่อของไผ่มันหมู (Dendrocalamus copelandii) อายุ 6 ปี ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย


Salinity tolerance comparison between hybrids H4 and H28 for planting in salt-affected areas in Northeastern Thailand

ความหลากชนิดของพืชพื้นล่าง บริเวณเขาหินปูน เขตป่าชุมชนเขากระพุทธบาทน้อย จังหวัดสระบุรี

Stomata Cells Variation of Anacardiaceae in Thailand


Species Diversity of Insect Visitors on Sandalwood  Flowers (Santalum album)


โครงสร้างและองค์ประกอบของพรรณไม้ป่าชายเลนตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี


ความหลากชนิดและความชุกชุมของค้างคาวในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


Diversity of Birds in Sri NaKorn Kuen Khun Park  At Samut Prakan Province


การศึกษาพฤติกรรมของหมีควาย ( Ursus thibetanus )ในสภาพกรงเลี้ยงต่างกันสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะถิ่นอาศัยของแมลงมัน ( Carebara castanea Fr. Smith ) และการกระจายการหาอาหารของมดงาน

บริเวณสวนป่าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


A Study on Flower Morphology and Pollen Germination Rate of Sandalwood (Santalum album L.)

ความหลากชนิดและการใช้พื้นที่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยการใช้กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ

บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก จังหวัดตาก


Antiseptic disinfection on axillary bud of Bambusa beecheyana Munro. for in vitro culture


Ton Peung Salt Lick Utilization of Some Wildlife Species in HuaiKhaKhaeng Wildlife Sanctuary, UthaiThani Province

Abundance and Distribution of Some Ungulate Species in Khlong Lan National Park  Kamphaengpat Province


No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.