๏ปฟ Forest Biology » Blog Archive » ไผ่ภูพาน ไผ่สกุลใหม่ของโลก (world new bamboo genus)
ไผ่ภูพาน ไผ่สกุลใหม่ของโลก (world new bamboo genus)

ไผ่ภูพาน ไผ่สกุลใหม่ของโลก (world new bamboo genus)

ไผ่สกุลใหม่ของโลก (world new bamboo genus) นี้ได้ถูกค้นพบ โดย ดร. สราวุธ สังข์แก้ว จากภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ และ ดร. อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์ จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานไว้แล้วในวารสารทางวิชาการด้านอนุกรมวิธานพืช Kew Bulletin Vol. 63 (4): 669-673 ในปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2008)

โดยตั้งชื่อสกุลไผ่นี้ว่า สกุลไผ่ภูพาน (Phuphanochloa Sungkaew & Teerawat.) เพื่อเป็นเกียรติแก่สถานที่ที่พบไผ่สกุลนี้ คือ อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร ในปัจจุบันพบไผ่ในสกุลนี้เพียงชนิดเดียวคือ ไผ่ภูพาน (Phuphanochloa speciosa Sungkaew & Teerawat.)  มีลักษณะเป็นไผ่ประเภทเหง้ากอ สูง 5-10 เมตร เป็นกอค่อนข้างแน่น กาบหุ้มลำมักเป็นรอยย่นคล้ายผ้ายับ ในปัจจุบันจากการสำรวจคาดว่าเป็นพืชถิ่นเดียว (endemic species) เพราะว่าบนโลกมีรายงานพบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น โดยพบเฉพาะพื้นที่ป่าเต็งรังหรือบริเวณรอยต่อของป่าเต็งรังกับป่าผสมผลัดใบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังพบว่าไผ่ภูพานเป็นไผ่ที่เมล็ดมีอัตราการงอกสูงมากอีกด้วย

(ภาพประกอบได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร. อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์และ คุณโดม ปทุมทอง)

FULLTEXT_DOWNLOAD

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.