๏ปฟ Forest Biology » Blog Archive » การสัมมนานิสิตระดับปริญญาตรี ของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2554
การสัมมนานิสิตระดับปริญญาตรี ของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2554

การสัมมนานิสิตระดับปริญญาตรี ของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2554

กำหนดการสัมมนานิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 ณ  ห้องประชุม FORTROP  ตึกวนศาสตร์   60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ DOWNLOAD


………………………………………….

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555

อิทธิพลแสงที่มีผลต่อการตั้งกอของไผ่บริเวณสถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลอง DOWNLOAD

การศึกษาความสัมพันธ์ของแสงกับความหลากหลายของไม้พื้นล่างในสถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลอง
ตำบลลิ่นถิ่นอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
DOWNLOAD

การศึกษาโครงสร้างของสังคมพืชป่าดิบแล้งและความหลากชนิดของพรรณไม้วงศ์น้อยหน่า
บริเวณเขาอีด่าง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
DOWNLOAD


การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปรากฏของไม้พลองขี้ควาย (Memecylon caeruleum Jack)
ในป่าดิบแล้งสะแกราช  จังหวัดนครราชสีมา
DOWNLOAD

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีความสัมพันธ์ต่อการปรากฏของไม้ตะแบกเปลือกบาง (Lagerstroemia duperreana Pierre ex Gagnep)
บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
DOWNLOAD

ความหนาแน่นประชากรของกวางป่าและเก้ง  ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
โดยวิธี  Fecal  Pellet  Group Count
DOWNLOAD

ความหลากชนิดของนกในถิ่นอาศัยที่แตกต่างกัน DOWNLOAD


ความมากมายของสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
โดยวิธี  Camera Trap
DOWNLOAD

การเพาะเลี้ยงนกแอ่นกินรัง(Collocalia fuciphaga) ในตู้ฟักและตู้กก DOWNLOAD

ความหลากชนิด และสัณฐานวิทยาของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
DOWNLOAD

……………………………………………………………..

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555

ชนิด การกระจาย และความชุกชุมของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ DOWNLOAD


ความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่ภาคกลาง DOWNLOAD


ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่สถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี DOWNLOAD


ความหลากชนิดและความหนาแน่นของนกในสวนวชิรเบญจทัศน์ DOWNLOAD


พฤติกรรมการสร้างรังวางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อนของนกแอ่นกินรัง (Collocalia  fuciphaga)
ที่วัดสุทธิวาตวราราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
DOWNLOAD

ความหลากชนิดของแมลงน้ำในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน DOWNLOAD


การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพรรณไม้ สกุลโมก (Wrightia) DOWNLOAD


การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพรรณไม้สกุลพันจำ (Vatica L.) กับวิวัฒนาการของปีกผล DOWNLOAD


ความหลากหลายและโครงสร้างทางสังคมของปลวกบริเวณสวนป่าสักตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี DOWNLOAD


การทดสอบความสามารถของเห็ดเผาะฝ้ายและเห็ดเสม็ดในการเป็นเอคโตไมคอร์ไรซากับกล้าไม้กระถินเทพา DOWNLOAD

………………………………………….

วันที่ 3  มีนาคม  2555

การเกิดก้อนคล้ายแคลลัสบริเวณยอดยูคาลิปตัส ลูกผสม สายต้น H16  ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ DOWNLOAD


การใช้ข้อมูลวงศ์วานวิวัฒนาการของกล้วยไม้สกุลวนิลลาเพื่อตรวจสอบที่มาของความหลากชนิดของชนิดที่กระจายพันธุ์ในประเทศไทย DOWNLOAD


การทดสอบความสามารถของเห็ดเผาะฝ้ายและเห็ดเสม็ดในการเป็นเอคโตไมคอร์ไรซากับรากกล้าไม้ยูคาลิปตัส DOWNLOAD


ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชจังหวัดนครราชสีมา DOWNLOAD


การศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปรากฏของพรรณไม้ในสังคมพืช สถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลอง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี DOWNLOAD


ความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่ตำบล  อ่างแก้ว  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง DOWNLOAD


ความหลากชนิดของนก ณ บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าสลักพระในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี DOWNLOAD

การใช้ข้อมูลดีเอ็นเอเพื่อตรวจสอบชนิดสกุล Amolops Huia และ Odorrana DOWNLOAD


ความหลากชนิดและความหนาแน่นของนกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน DOWNLOAD


ความหลากชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและค้างคาว ในสถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี DOWNLOAD

………………………………………….

วันที่ 10 มีนาคม  2555

ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน     บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าสลักพระ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี DOWNLOAD

ขนาดสัญฐานภายนอกบางประการของค้างคาวปากย่น จ.สระบุรี DOWNLOAD

ประชากร และการใช้พื้นที่ ของนกเค้ากู่ และนกเค้าจุดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) DOWNLOAD

การศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของนกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยวิธีสำรวจตามจุด DOWNLOAD

การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างของสวนป่าไม้สักที่อายุแตกต่างกันกับป่าเบญจพรรณ
บริเวณสวนป่าแม่สรอย  อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
DOWNLOAD

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับการปรากฏของต้นตะเคียนหิน (Hopea  ferrea Laness)
ในป่าดิบแล้ง สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  จังหวัดนครราชสีมา
DOWNLOAD

ลักษณะทางกายวิภาคและความผันแปรของพูพอน ต้นแซะ สัตบรรณ และไข่เขียว DOWNLOAD

………………………………………….

วันที่ 17  มีนาคม  2555

ความหลากชนิดของไม้ต้นที่ทนน้ำท่วมขัง  ในที่พื้นที่ชุมชน  พื้นที่สาธารณะ  และพื้นที่เกษตรกรรม
บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง:   กรณีศึกษาจากเหตุการณ์อุทกภัยปี  พ.ศ.  2554
DOWNLOAD


ความผันแปรลักษณะทางกายวิภาค และความถ่วงจำเพาะในรากค้ำยันของโกงกางใบเล็ก DOWNLOAD


ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการปรากฏของฝิ่นต้น (Chionanthus microstigma (Gagnep.) P.s. Green) ในป่าดิบแล้ง
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
DOWNLOAD

ลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบพันธุ์ไม้ป่าดิบเขาระดับต่ำ และป่าดิบเขาระดับต่ำแคระในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย DOWNLOAD


การศึกษาวิวัฒนาการด้านชาติพันธุ์ของหน่อขม ( cf. Indosasa sp. ;BAMBUSOIDEAE ) กับไผ่สกุลอื่นๆ ในประเทศไทย DOWNLOAD

ความหลากชนิดของมดที่หากินตามพื้นดินบริเวณสวนป่าตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี DOWNLOAD


ความหลากชนิด อนุกรมวิธานและแนวทางการอนุรักษ์ของพรรณไม้สกุลดอกเข้าพรรษา
ที่ใช้ในการประกอบพิธีตักบาตรดอกไม้ วัดพระพุทธบาทวรมหาวิหาร
DOWNLOAD


การพัฒนาเครื่องหมายอาร์เอพีดี (RAPD) และไอเอสเอสอาร์ (ISSR)  เพื่อใช้ตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้ชิงชัน
(Dalbergia  oliveri Gamble ex Prain)
DOWNLOAD

การศึกษานิเวศวิทยาบางประการของช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี DOWNLOAD

นิเวศวิทยาบางประการของกวางป่าและเนื้อทรายในบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าสลักพระ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี DOWNLOAD


No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.