๏ปฟ Forest Biology » Blog Archive » มดทหารชนิดใหม่ของโลก
มดทหารชนิดใหม่ของโลก

มดทหารชนิดใหม่ของโลก

มดทหารประทีป (Aenictus duengkaei Jaitrong & Yamane, 2012)  มดชนิดใหม่ของโลก ได้ถูกตั้งชื่อโดย ดร. วียะวัฒน์ ใจตรง แห่ง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กับ ดร. Seiki Yamane ในวารสารZooKeys ฉบับที่ 193: 49–78   เพื่อเป็นเกียรติให้กับ ดร.ประทีป  ด้วงแค แห่งภาควิชาชีวทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ จากข้อมูลปัจจุบันจัดเป็นมดที่พบได้ เฉพาะภาคตะวันออกของประเทศไทยเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม DOWNLOAD

ภาพถ่ายโดย ดร. วียะวัฒน์ ใจตรง

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.