๏ปฟ Forest Biology » Blog Archive » หนังสือ “สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ในสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต และวังสระปทุม”
หนังสือ “สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ในสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต และวังสระปทุม”

หนังสือ “สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ในสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต และวังสระปทุม”

เนื่องด้วยคณะวนศาสตร์ได้รับพระราชทานวโรกาสให้อาจารย์ บุคลากรและนิสิตได้เดินทางเข้าไปปลูกต้นไม้ในสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต จนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคณะวนศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 เป็นต้นมา

ในการนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาต ให้คณะวนศาสตร์ ภายใต้การนำของ ผศ. ดร. รองลาภ สุขมาสรวง ได้เข้าไปทำการศึกษาเรื่อง สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ในสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต และวังสระปทุม จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และได้จัดทำรายงานในรูปของหนังสือจำนวน 3 เล่ม คือ

1. สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ในสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต (พ.ศ. 2550)

2. สัตว์ที่อาศัยอยู่ใน วังสระปทุม (พ.ศ. 2552)

3. การติดตามศึกษาสัตว์ที่อาศัยตามธรรมชาติ ในสวนจิตรลดา และวังสระปทุม (พ.ศ. 2555)

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.