๏ปฟ Forest Biology » Blog Archive » ตำรานิเวศวิทยาป่าไม้ประยุกต์
ตำรานิเวศวิทยาป่าไม้ประยุกต์

ตำรานิเวศวิทยาป่าไม้ประยุกต์

“ตำรานิเวศวิทยาป่าไม้ประยุกต์”  โดย รศ. ดร. ดอกรัก  มารอด

โดยมีเป้าหมายในการจัดทำตำรานิเวศวิทยาป่าไม้ประยุกต์ ก็เพื่อเป็นการประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยาป่าไม้สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ และเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในทุกแง่มุมระหว่างแนวคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยากับการประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้กับนิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจ

สนใจติดตามรายละเอียด ที่นี่

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยส่วนสำคัญคือ แนวคิด หลักการและกฎเกณฑ์ทางนิเวศวิทยาป่าไม้ การประยุกต์แนวคิดทางนิเวศวิทยาในการจัดการป่าธรรมชาติ การจัดการสวนป่า การประยุกต์ศาสตร์ทางนิเวศวิทยาในการจัดการสัตว์ป่า การประยุกต์นิเวศวิทยาเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ การประยุกต์นิเวศวิทยาเพื่อการจัดการพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ การจัดการระบบนิเวศในทางการป่าไม้ การประยุกต์ความหลากหลายทางชีวภาพกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ การประยุกต์นิเวศวิทยาป่าไม้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เป็นต้น ถือได้ว่ามีความคลอบคลุมถึงความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยาป่าไม้ตลอดจนการประยุกต์ใช้ ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับนักบริหารในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ต้องคำนึงถึงดุลยภาพ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความต้องการของสังคมเมือง ประเทศและโลกโดยรวม เพื่อส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการอย่างยั่งยืนต่อไป

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.