๏ปฟ Forest Biology » Blog Archive » การนำเสนอของนิสิตภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ในการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร์ ประจำภาคต้น 2555
การนำเสนอของนิสิตภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ในการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร์ ประจำภาคต้น 2555

การนำเสนอของนิสิตภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ในการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร์ ประจำภาคต้น 2555

การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 2 – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ และมีนิสิตในสังกัดภาควิชาชีววทิยาป่าไม้ นำเสนอ 12 ท่าน ประกอบไปด้วยโคร่งร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาเอก 1 ท่าน ปริญญาโทในส่วนของวิทยานิพนธ์ 2 ท่านและเป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์ 9 ท่าน

การบรรยายพิเศษโดยคณบดีคณะวนศาสตร์


การบรรยายพิเศษโดยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน


Classification of Freshwater Marsh Communities and Determination of Its Integrity in Sam Roi Yod Wetland DOWNLOAD


โครงสร้างทางสังคมและองค์ประกอบทางชนิดมด บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ต่างกันของสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร DOWNLOAD

ความหนาแน่นของนกบริเวณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ DOWNLOAD

นิเวศวิทยาบางประการ และการกระจายของกวางป่า ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี DOWNLOAD


นิเวศวิทยาของละมั่ง (Cervus eldi) และ เนื้อทราย (Axis porcinus) ที่ปล่อยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา DOWNLOAD


นิเวศวิทยาของนกกระจาบทอง (Ploceus hypoxanthus (Sparrman, 1788)) ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค์ DOWNLOAD


พื้นที่อาศัยที่เหมาะสมของค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง และโอกาสในการนำโรคไวรัสสมองอักเสบนิปาห์ จังหวัดชลบุรี DOWNLOAD


Occupancy Surveys of Asian-barred Owlet and Brown Boobook in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Western Thailand DOWNLOAD


การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชป่าบุ่งป่าทาม ในลุ่มน้ำมูล DOWNLOAD


การศึกษาอนุกรมวิธานและพฤกษเคมีของพืชประเภทบุกบอนบนดิน ในอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี DOWNLOAD


การตรวจสอบความผันแปรทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ DOWNLOAD


การประเมินดีเอ็นเอ 6 ตำแหน่ง เพื่อการระบุชนิดของพรรณไม้วงศ์ยางในประเทศไทย DOWNLOAD

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.