๏ปฟ Forest Biology » Blog Archive » การสัมมนานิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2555
การสัมมนานิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2555

การสัมมนานิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2555

ขอให้นิสิตที่ลงทะเบียนติดตาม รายละเอียดจากหน้าเวบไซด์นี้

กำหนดการสัมมนา DOWNLOAD

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน วิชา 01302497 DOWNLOAD

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน วิชา 01314497 DOWNLOAD

กำหนดการและรายละเอียดกิจกรรม DOWNLOAD

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาป่าไม้กล่าวเปิดการสัมมนาฯ

ผศ. ดร. อุทัยวรรณ แสงวณิช กล่าวรายงาน

วันอาทิตย์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556

ฤดูกาลและช่วงเวลาการใช้ประโยชน์โป่งของสัตว์ป่าบริเวณโป่งช้างเผือก(หอนกยูง)เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
DOWNLOAD

ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานบริเวณทางเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง     จังหวัดอุทัยธานี
DOWNLOAD


ขนาดพื้นที่อาศัยและลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ของนกเงือกคอแดงในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์จากข้อมูลสัญญาณวิทยุติดตามตัวสัตว์ผ่านดาวเทียม
DOWNLOAD


การศึกษาความหลากชนิดของไลเคนส์ต่อรูปแบบของเปลือกไม้ ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา
DOWNLOAD


การศึกษาเปรียบเทียบความหลากชนิดของแมงมุมชักใยในพื้นที่ป่าธรรมชาติกับพื้นที่ใช้ประโยชน์บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว
DOWNLOAD


ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้สักในพื้นที่ลุ่มน้ำปาย ที่ระดับความสูงต่างๆ โดยใช้เครื่องหมาย ISSR
DOWNLOAD


การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเห็ดตับเต่า ( Phlebopus colossus (R.Heim) Singer) และโสน (Sesbania javanica Miq.)‏
DOWNLOAD


พลวัตของไม้ต้นสังคมพืชป่าดิบแล้งในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
DOWNLOAD


การศึกษาลักษณะสัณฐานของเมล็ดกล้วยไม้ป่าบางชนิด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อการจำแนกทางอนุกรมวิธาน
DOWNLOADวันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556

ความหลากหลายของนกบริเวณเส้นทางเข้าสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขา แข้ง (หน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งแฝก-สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง) จังหวัดอุทัยธานี
DOWNLOAD

ความหลากชนิดของค้างคาวในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานี DOWNLOAD

ความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานบริเวณสถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา
DOWNLOAD

กิจกรรมและโครงสร้างทางสังคมของสังคมสัตว์ขาปล้องในดินในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกัน บริเวณอำเภอาโยง จังหวัดตรัง
DOWNLOAD

ลักษณะสัณฐานวิทยาและกายวิภาควิทยาของหม้อข้าวหม้อแกงลิง (Nepenthes)
DOWNLOAD

ความหลากชนิดของแมลงในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
DOWNLOAD

ผลของการใช้ประโยชน์พื้นที่ต่างกันกับความหลากหลายและการแพร่กระจายของมดบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
DOWNLOAD

ประชากรและการกระจายของนกอ้ายงั่วในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
DOWNLOAD

ความหลากชนิดของค้างคาวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี
DOWNLOAD

ความ หลากชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและขนาดกลาง บริเวณสถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา
DOWNLOAD

การศึกษาพฤติกรรมในรอบวันของละมั่งพันธุ์พม่า (Cervus eldii thamin) ที่ปล่อยสู่พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
DOWNLOAD

การศึกษาความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรในพื้นที่ป่าเต็งรังและป่าดิบเขาบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
DOWNLOAD

การศึกษาลักษณะทางชีววิทยาของดอกและการผสมเกสรของดอกตีนเป็ดฝรั่ง (Crescentia alata Kunth)
DOWNLOAD

การพัฒนาเครื่องหมาย ISSR เพื่อใช้ตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้สักในพื้นที่ 5 ลุ่มน้ำ ทางภาคเหนือ
DOWNLOAD

ผลของฮอร์โมนต่อการเจริญเติบโตของกระเปาะหม้อข้าวหม้อแกงลิงบางชนิด
DOWNLOAD

วัน อาทิตย์ ที่ 17  กุมภาพันธ์ 2556


การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้พะยูงในแปลงปลูกโดยเทคนิคไอเอสเอสอาร์ DOWNLOAD


ความหลากหลายของกล้วยไม้ภายในป่าฟื้นฟู ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา
DOWNLOAD


ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
DOWNLOAD


พฤติกรรมการร้องและการเลือกพื้นที่ทำรังของนกตีทอง (Megalaimahaemacephala)  ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
DOWNLOAD

ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบริเวณสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
DOWNLOAD

ลักษณะโครงสร้างเสียงของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิดในอันดับกบ (Anura) ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
DOWNLOAD

การศึกษาโรคใบไหม้ของยูคาลิปตัสที่เกิดจากรา Cylindrocladium sp DOWNLOAD

ความหลากชนิดของพืชอาหารหนอนผีเสื้อกลางวันบริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
DOWNLOAD

การศึกษาปัจจัยแวดล้อมบางประการที่มีผลต่อความมากมายของแมลงในช่วงกลางวัน บริเวณพื้นที่ป่าดิบเขา บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
DOWNLOAD

การเติบโตของกลุ่มเส้นใยเห็ด Gyrodon merulioides (Schwein.) Singer บนอาหารเลี้ยงเชื้อในที่สว่างและที่มืด DOWNLOAD

ความหลากหลายชนิดของไลเคนในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าเขาภูหลวง DOWNLOAD


ความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลาน ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สาห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ DOWNLOAD


ความมากมายและความหลากชนิดของค้างคาวในมหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร DOWNLOAD


ความหลากชนิดของนกในบริเวณสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี DOWNLOAD

วัน เสาร์ ที่ 16  กุมภาพันธ์ 2556


ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์เลื้อยคลานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพ DOWNLOAD

ความหนาแน่นนกเค้ากู่ (Otusbakkamoena)  และนกเค้าจุด (Athenebrana)  ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน
DOWNLOAD

ความหลากชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน DOWNLOAD

การวิเคราะห์สังคมพืชของไม้ต้นในป่าดิบแล้งสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
DOWNLOAD

การเพาะเห็ดขอนขาวด้วยขี้เลื่อยขนิดต่างๆ
DOWNLOAD

ผลกระทบของการรบกวนป่าต่อสังคมมด บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
DOWNLOAD

การเจริญทดแทนของพันธุ์ไม้ดั้งเดิมภายหลังการปลูกป่าฟื้นฟูด้วยไม้สัก ในสถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลอง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
DOWNLOAD

ความชุกชุมและการแพร่กระจายของเหี้ยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
DOWNLOAD

การใช้ประโยชน์พื้นที่อาศัยของนกเงือกคอแดงในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ด้วยเครื่องส่งสัญญาณวิทยุติดตามตัวสัตว์ผ่านดาวเทียม ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
DOWNLOAD

การสำรวจประชากรของชะนีมือขาว บริเวณสถานีวิจัยสัตว์เขานางรำ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
DOWNLOAD

ความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สาห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่
DOWNLOAD

การใช้ข้อมูลวงศ์วานวิวัฒนาการเพื่อศึกษาชีวภูมิศาสตร์ของพันธุ์ไม้สกุลโมก
DOWNLOAD

ชีววิทยาการผสมเกสรของน้ำเต้าต้น
DOWNLOAD


ตำแหน่งจัดวางพรรณไม้สกุล Nyctocalos ในแผนภูมิวงศ์วานวิวัฒนาการของวงศ์แค
DOWNLOAD

การทดแทนแบบปฐมภูมิบนสันทราย อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
DOWNLOAD
No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.