๏ปฟ Forest Biology » Blog Archive » เอกสารการสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ตั้งแต่ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2523
เอกสารการสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ตั้งแต่ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2523

เอกสารการสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ตั้งแต่ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2523

คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะเป็นสถาบันทางวิชาการ โดยได้ทำการเปิดสอน และทำการวิจัยเกี่ยวกับศาสตร์ด้านสัตว์ป่า มานานกว่า 30 ปี  ได้ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบและหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมแนวความคิดต่างๆ ของนักบริหาร นักวิชาการ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สอน และผู้สนใจ   และเสนอต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินงานด้านการจัดการคุ้มครองและการอนุรักษ์สัตว์ป่ามี ประสิทธิภาพสูงสุด    โดยเห็นได้จากการจัดให้มีการสัมมนาในเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยมาแล้วนับ ตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา รวม 34 ครั้ง    ในแต่ละครั้งมีบุคคลต่างๆ ทั้งจากภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ได้เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน  ปกติอยู่ในช่วงจำนวนระหว่าง 200 – 300 คนโดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนได้จากมีผู้เข้าสัมมนาฯล้นห้องประชุมที่มีความ จุประมาณ 350 ที่ ตั้งแต่ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา พร้อมทั้งได้มีการจัดพิมพ์เอกสารการสัมมนา เรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย และพัฒนาไปเป็นวารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534  จวบปัจจุบันวารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  และมีค่า Journal Impact Factor ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้น มาจวบจนกระทั่งล่าสุด กำลังจะได้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในวารสารของประเทศที่อยู่ในฐาน ASEAN Citation Index (ACI) และยังได้มีการจัดส่งวารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ไปยังสถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ

การรวบรวมเอกสารการสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ตั้งแต่ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2523 ครั้งแรกทำขึ้นในรูปแบบของแผ่น DVD ได้ทำขึ้นเพื่อแจกในการจัดสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 31พ.ศ. 2553มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการจะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านสัตว์ป่าเมืองไทยให้เกิดการง่ายต่อการเข้าถึงและสามารถนำไปประกอบการต่อยอดเพื่อการศึกษาในขั้นตอนต่อไปในอนาคต

……………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….


37th DOWNLOAD
………………………………………………………………………………………………………………………………….
38th DOWNLOAD

……………………….

……………………………

39th DOWNLOAD

รายชื่อคณะผู้รวบรวมและจัดทำดังต่อไปนี้

ดร. ประทีป  ด้วงแค

คุณพัชรกิติ เพ็งสกุล

คุณช่อผกา วิจิตรตระกูลชัย

คุณสุธาสินี เสาสูง

คุณวชิรพล คำบูชา

คุณวันวิสา ภูไชยศรี

คุณยุทธภูมิ เกียรติอุ้มสม

คุณมนัส อินชุม

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0176 โทรสาร 0-2942-8107

สำหรับวารสารสัตว์ป่าเมืองไทยทุกฉบับ สามารถ Download ได้ที่  http://jwt-bioff.forest.ku.ac.th/

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.