๏ปฟ Forest Biology » Blog Archive » เอกสารการสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ตั้งแต่ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2523
เอกสารการสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ตั้งแต่ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2523

เอกสารการสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ตั้งแต่ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2523

คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะเป็นสถาบันทางวิชาการ โดยได้ทำการเปิดสอน และทำการวิจัยเกี่ยวกับศาสตร์ด้านสัตว์ป่า มานานกว่า 30 ปี  ได้ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบและหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมแนวความคิดต่างๆ ของนักบริหาร นักวิชาการ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สอน และผู้สนใจ   และเสนอต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินงานด้านการจัดการคุ้มครองและการอนุรักษ์สัตว์ป่ามี ประสิทธิภาพสูงสุด    โดยเห็นได้จากการจัดให้มีการสัมมนาในเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยมาแล้วนับ ตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา รวม 34 ครั้ง    ในแต่ละครั้งมีบุคคลต่างๆ ทั้งจากภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ได้เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน  ปกติอยู่ในช่วงจำนวนระหว่าง 200 – 300 คนโดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนได้จากมีผู้เข้าสัมมนาฯล้นห้องประชุมที่มีความ จุประมาณ 350 ที่ ตั้งแต่ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา พร้อมทั้งได้มีการจัดพิมพ์เอกสารการสัมมนา เรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย และพัฒนาไปเป็นวารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534  จวบปัจจุบันวารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  และมีค่า Journal Impact Factor ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้น มาจวบจนกระทั่งล่าสุด กำลังจะได้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในวารสารของประเทศที่อยู่ในฐาน ASEAN Citation Index (ACI) และยังได้มีการจัดส่งวารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ไปยังสถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ

การรวบรวมเอกสารการสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ตั้งแต่ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2523 ครั้งแรกทำขึ้นในรูปแบบของแผ่น DVD ได้ทำขึ้นเพื่อแจกในการจัดสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 31พ.ศ. 2553มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการจะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านสัตว์ป่าเมืองไทยให้เกิดการง่ายต่อการเข้าถึงและสามารถนำไปประกอบการต่อยอดเพื่อการศึกษาในขั้นตอนต่อไปในอนาคต

……………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….


37th DOWNLOAD
………………………………………………………………………………………………………………………………….
38th DOWNLOAD

……………………….

……………………………

39th DOWNLOAD

___________________

_____________________________________

รวมบทคัดย่อการสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่40

>>>40th DOWNLOAD

ภายใต้หัวข้อ
“4 ทศวรรษ การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย: คนอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าได้จริงหรือ?”

___________________________________________________________

รายชื่อคณะผู้รวบรวมและจัดทำดังต่อไปนี้

ดร. ประทีป  ด้วงแค

คุณพัชรกิติ เพ็งสกุล

คุณช่อผกา วิจิตรตระกูลชัย

คุณสุธาสินี เสาสูง

คุณวชิรพล คำบูชา

คุณวันวิสา ภูไชยศรี

คุณยุทธภูมิ เกียรติอุ้มสม

คุณมนัส อินชุม

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0176 โทรสาร 0-2942-8107

สำหรับวารสารสัตว์ป่าเมืองไทยทุกฉบับ สามารถ Download ได้ที่  http://jwt-bioff.forest.ku.ac.th/

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.