๏ปฟ Forest Biology » คณาจารย์และบุคลากร

คณาจารย์และบุคลากร

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
ชื่อ-สกุล :
รองลาภ สุขมาสรวง
ตำแหน่ง : รศ.ดร.
การศึกษา : B.Sc., Kasetsart University, Bangkok-M.S., Kasetsart University, Bangkok -Ph.D., Kasetsart University, Bangkok
โทรศัพท์ : 02-579-0176 ต่อ 505 / สายใน 1404 ต่อ 505
โทรสาร : 02-942-8107
Email: fforrls@ku.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยในความดูแลชื่อ-สกุล : ยงยุทธ ไตรสุรัตน์

ตำแหน่ง : ศ.ดร.การศึกษา : B.Sc. (Forestry), Kasetsart University, Bangkok -M.Sc.(Natural Resources Management )Asian Institute of Technology -D.Tech.Sc.(Natural Resources Conservation ) Asian Institute of Technology
โทรศัพท์ :
02-579-0176 ต่อ 516 / สายใน 1404 ต่อ 516 (มือถือ 089-4926623)โทรสาร : 02-942-8107  Email: fforyyt@ku.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยในความดูแล


ชื่อ-สกุล : วิจักขณ์ ฉิมโฉม
ตำแหน่ง : ผศ.ดร.
การศึกษา :
B.Sc. (Forestry), Kasetsart University- M.Sc. (Wildlife Biology), Kasetsart University- M.Sc. (Environmental Science), University of Aberdeen,UK -Ph.D.(Wildlife Science) U.of Tennessee, U.S.A.โทรศัพท์ : 02-579-0176 ต่อ 519 / สายใน 1404 ต่อ 519
โทรสาร :
02-942-8107 Email: fforvjc@ku.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยในความดูแล


ชื่อ-สกุล : นริศ ภูมิภาคพันธ์


ตำแหน่ง :
รศ.ดร.
การศึกษา : B.S., 1983, Kasetsart University, Bangkok-M.S., 1988, Kasetsart University, Bangkok-Ph.D., 1997, Kasetsart University, Bangkok
โทรศัพท์ : 02-579-0171 ต่อ 515 / สายใน 1404 ต่อ 515
โทรสาร : 02-942-8107
Email: ffornrb@ku.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยในความดูแล

ชื่อ-สกุล : ดวงใจ ศุขเฉลิม

ตำแหน่ง : รศ.ดร.

การศึกษา : B.Sc. (Forestry), Kasetsart University, Bangkok- M.S. (Forestry) Kasetsart University- D.Sc.(Plant Sciences) U.of Tokyo ,Japan

โทรศัพท์ : 02-579-0176 ต่อ 518 / สายใน 1404 ต่อ 518 (มือถือ 08-9064-4343)
โทรสาร : 02-942-8107
Email: ffordcs@ku.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยในความดูแล

ชื่อ-สกุล : ดอกรัก มารอด
ตำแหน่ง : รศ.ดร.
การศึกษา : B.Sc. (Forestry with first class honour), Kasetsart University, Bangkok , -M.S. (Forest Biology), Kasetsart University, Bangkok- D.Sci. (Biological Science) Kyoto University, Japan
โทรศัพท์ : 02-928-1962 ต่อ 512 / สายใน 1404 ต่อ 512 (มือถือ 08-1802-5349)
โทรสาร : 02-942-8107
Email: ffordrm@ku.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยในความดูแล

ชื่อ-สกุล : ประทีป ด้วงแค
ตำแหน่ง : รศ.ดร.
การศึกษา : B.Sc. (Forestry), Kasetsart University, Bangkok,-M.S.,(Forestry),Kasetsart University, Bangkok-Ph.D.(Forestry), Kasetsart University, Bangkok
โทรศัพท์ : 02-579-0176 ต่อ 511 / สายใน 1404 ต่อ 511 (มือถือ 08-1849-8417)
โทรสาร : 02-942-8107
Email: prateep.du@ku.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยในความดูแล

ชื่อ-สกุล : พฤทธิ์ ราชรักษ์
ตำแหน่ง : ผศ.
การศึกษา :B.Sc. (Forestry), Kasetsart University, Bangkok,-M.S.,(Forestry),Kasetsart University, Bangkok

โทรศัพท์ :
02-579-0176 ต่อ 517 / สายใน 1404 ต่อ 517
โทรสาร : 02-942-8107

Email: fforprr@ku.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยในความดูแลชื่อ-สกุล : วัฒนชัย ตาเสน
ตำแหน่ง : รศ.ดร.
การศึกษา : B.Sc. (Forestry), Kasetsart University, Bangkok,-M.S.,(Forestry),Kasetsart University, Bangkok-Ph.D. (Agr.) Kyushu University

โทรศัพท์ : 02-579-0176 ต่อ 509 / สายใน 1404 ต่อ 509 (มือถือ 08-6805-0923)
โทรสาร : 02-942-8107
Email: fforwct@ku.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยในความดูแล

ชื่อ-สกุล : วิชาญ เอียดทอง
ตำแหน่ง : ผศ.ดร.
การศึกษา : B.Sc. (Forestry), Kasetsart University, Bangkok-M.S. (Forestry), Kasetsart University, Bangkok,-Dr.Agr.(Agricultural Science) Kyoto U., Japan
โทรศัพท์ : 02-579-0176 ต่อ 513 / สายใน 1404 ต่อ 513
โทรสาร : 02-942-8107
Email: fforwce@ku.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยในความดูแล


ชื่อ-สกุล : สมคิด สิริพัฒนดิลก
ตำแหน่ง : รศ.ดร.
การศึกษา : B.S., 1969, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok -M.S.,1973, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok-Ph.D., 1980, College of Forest Resources, University of Washington, Seattle
โทรศัพท์ : 02-579-0176 ต่อ 514 / สายใน 1404 ต่อ 514
โทรสาร : 02-942-8107
Email: fforsks@ku.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยในความดูแล

ชื่อ-สกุล : สราวุธ สังข์แก้ว
ตำแหน่ง : รศ.ดร.
การศึกษา : B.Sc. (Forestry), Kasetsart University, Bangkok,-M.S.,(Forest Botany),Kasetsart University, Bangkok-PhD in Botany (Plant Taxonomy and Systematics) Trinity College Dublin, Ireland
โทรศัพท์ :
02-579-0176 ต่อ 506 / สายใน 1404 ต่อ 506 (มือถือ 08-9446-6136)
โทรสาร : 02-942-8107
Email:
fforsws@ku.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยในความดูแล


ชื่อ-สกุล : สุธีร์ ดวงใจ
ตำแหน่ง : ผศ. ดร.
การศึกษา : B.Sc. (Forestry with first class honour), Kasetsart University, Bangkok , -M.S. (Forest Biology), Kasetsart University, Bangkok-Dr.ver.nat (Botany) University of Viena , Viena
โทรศัพท์ : 02-519-0176 ต่อ 507 / สายใน 1404 ต่อ 507
โทรสาร : 02-942-8107
Email: fforsud@ku.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยในความดูแล


ชื่อ-สกุล : อุทัยวรรณ แสงวณิช
ตำแหน่ง : ผศ.ดร.
การศึกษา : B.Sc. (Agriculture) Hons, 1975, Kasetsart University, Bangkok-M.Sc. (Agriculture), 1979, Kasetsart University, Bangkok-Ph.D. (Forest Resources), 1986, University of Washington, Seattle
โทรศัพท์ : 02-579-0176 ต่อ 520 / สายใน 1404 ต่อ 520
โทรสาร : 02-942-8107
Email: fforuws@ku.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยในความดูแล

ชื่อ-สกุล : เดชา วิวัฒน์วิทยา

ตำแหน่ง : รศ.ดร.
การศึกษา : B.Sc., 1988, Kasetsart University, Bangkok -M.S., 1991, Kasetsart University, Bangkok,-D.Agr.(Forest Entomology) Kyoto U.,Japanโทรศัพท์ : 02-579-0176 ต่อ 510 / สายใน 1404 ต่อ 510
โทรสาร : 02-942-8107
Email:
ffordew@ku.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยในความดูแล

Person Imageชื่อ-สกุล : นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ตำแหน่ง : ผศ.ดร.
การศึกษา : B.Sc.(Forestry), Kasetsart University, Bangkok -M.Sc.(Forestry), Kasetsart University, Bangkok,-Ph.D.(Forest Science), Colorado State University, USA
โทรศัพท์ : 02-579-0176 ต่อ 514 / สายใน 1404 ต่อ 514
โทรสาร : 02-942-8107
E-mail:
fforncp@ku.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยในความดูแล


ชื่อ-สกุล : สุวิมล อุทัยรัศมี
ตำแหน่ง : ผศ.ดร.
การศึกษา : B.Sc. (Forestry with second class honours), Kasetsart University, Bangkok; M.Sc. (Forestry), Kasetsart University, Bangkok; Ph.D. (Forestry), Kasetsart University, Bangkok
โทรศัพท์ : 02-579-0176 ต่อ 517 / สายใน 1404 ต่อ 517
โทรสาร :
02-942-8107
E-mail : fforsmu@ku.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยในความดูแล

ชื่อ-สกุล: นิสา เหล็กสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผศ.ดร.
การศึกษา :  Bachelor of Science, with first class honors, Faculty of Forestry, Kasetsart University
Master of Science, Faculty of Forestry, Kasetsart University
Ph.D.  in Plant Science, Department of Plants, Soils, and Climate, Utah State University

โทรศัพท์ : 02-519-0176 ต่อ 507 /สายใน 1404 ต่อ 507โทรสาร : 02-942-8107

E-mail: ffornsl@ku.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยในความดูแล

ชื่อ-นามสกุล: ธารรัตน์  แก้วกระจ่าง
ตำแหน่ง: ผศ.ดร.
การศึกษา:
B.Sc. (Forestry with second class honours), Kasetsart University, Bangkok; M.Sc. (Forestry), Kasetsart University, Bangkok; Ph.D. (Agricultural Sciences) Tottori University, Japan
โทรศัพท์
: 02-579-0176 ต่อ 505 สายใน 1404 ต่อ 505 โทรสาร : 02-942-8107
Email: ffortrk@ku.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติ
นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยในความดูแลชื่อ-สกุล : เพ็ญศรี ขอบเขตต์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
การศึกษา : ก.ศบ. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ [ชีววิทยา]

โทรศัพท์ :
02-579-0176 ต่อ 517 / สายใน 1404 ต่อ 517
โทรสาร : 02-942-8107
Email: fforpsk@ku.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อ-สกุล : กุศล ตั้งใจพิทักษ์
ตำแหน่ง : พนักงานห้องทดลอง

การศึกษา : -
โทรศัพท์ : 02-579-0171 ต่อ 502 / สายใน 1404 ต่อ 502
โทรสาร : 02-942-8107

Email:

รายละเอียดเพิ่มเติม


ชื่อ-สกุล : ธีระพงศ์ โลทัง
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตทดลอง
การศึกษา : -

โทรศัพท์ : 02-579-0171 ต่อ 502 / สายใน 1404 ต่อ 502
โทรสาร : 02-942-8107

Email:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อ-สกุล : นัทธมน โพธิยะราช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา : -
โทรศัพท์ :
02-579-0171 ต่อ 522 / สายใน 1404 ต่อ 52
โทรสาร : 02-942-8107

Email:

รายละเอียดเพิ่มเติม


ชื่อ-สกุล : วัชรวีร์ วชิระทวีสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
การศึกษา : -
โทรศัพท์ : 02-579-0176 ต่อ 522 / สายใน 1404 ต่อ
โทรสาร :
02-942-8107

Email:

รายละเอียดเพิ่มเติม