๏ปฟ Forest Biology » การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 37

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 37

การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 37

ภายใต้หัวข้อ

การจัดการสัตว์ป่า 4.0
Science-Based Management

วันที่ 15-16   ธันวาคม 2559

ณ ห้องประชุม จงรักปรีชานนท์ ตึกวนศาสตร์  72 ปี

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะเป็นสถาบันทางวิชาการ โดยได้ทำการเปิดสอน และทำการวิจัยเกี่ยวกับศาสตร์ด้านสัตว์ป่า มานานกว่า 30 ปี  ได้ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบและหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมแนวความคิดต่างๆ ของนักบริหาร นักวิชาการ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สอน และผู้สนใจ   และเสนอต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินงานด้านการจัดการคุ้มครองและการอนุรักษ์สัตว์ป่ามีประสิทธิภาพสูงสุด    โดยเห็นได้จากการจัดให้มีการสัมมนาในเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยมาแล้วนับตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา รวม 36 ครั้ง    ในแต่ละครั้งมีบุคคลต่างๆ ทั้งจากภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ได้เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน  ปกติอยู่ในช่วงจำนวนระหว่าง 200 – 300 คนโดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนได้จากมีผู้เข้าสัมมนาฯล้นห้องประชุมที่มีความจุประมาณ 350 ที่ ตั้งแต่ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา พร้อมทั้งได้มีการจัดพิมพ์เอกสารการสัมมนา เรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย และพัฒนาไปเป็นวารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534  จวบปัจจุบันวารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และมีค่า Journal Impact Factor เฉลี่ย 3 ปีระหว่าปี 2555-2557เท่ากับ 0.358 ถูกจัดให้เป็นลำดับที่ 6 จากวารสารทั้งหมด 276 รายการ และยังได้มีการจัดส่งวารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ไปยังสถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ  ซึ่งนับได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการดำเนินงาน การศึกษา และพัฒนาการวิจัยสัตว์ป่าทั้งทางตรงและทางอ้อม  และพร้อมๆกันกับปัจจุบันได้พัฒนาเป็น e-journal   ซึ่งผู้สนใจสามารถ download จาก Website www.jwt-bioff.forest.ku.ac.th ได้อีกทางหนึ่งด้วย

กำหนดการ Program>>>>DOWNLOAD

รายละเอียดโครงการสัมมนาฯ DOWNLOAD
แบบตอบรับ DOWNLOAD
สำหรับนักวิจัยสัตว์ป่ารุ่นใหม่ (Young Wildlifer) DOWNLOAD

เอกสารประกอบการสัมมนาฯ ย้อนหลังตั้งแต่ครั้งที่ 1 DOWNLOAD

ตัวอย่างเอกสารแจกสำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่่่่่วมการสัมมนาฯครั้งนี้
————————————————————————————————————————-………..

——————————————————————————————————————————————————————————-กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป>>>>

....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.โปสเต้อร์ประชาสัมพันธ์ DOWNLOAD

ร่างพระราชบัญญัติสัตว์ป่าพ.ศ. ….>>  DOWNLOAD

กำหนดการสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 36 >>DOWNLOAD

Agenda>>DOWNLOAD

ติดต่อประสานเบื้องต้นได้ที่ ประทีป ด้วงแค E-mail : prateepd@hotmail.com

—————————————————————————–

ตัวอย่างเอกสารแจกสำหรับผู้ลงทะเบียนเมื่อครั้งที่ 36

++++++++++++++

+++++++++++++

เป้ใส่ของสำหรับผู้ลงทะเบียน

โปสเต้อร์ประชาสัมพันธ์  DOWNLOAD

กำหนดการ(Thai) DOWNLOAD

>>>>>
Agenda(English)  DOWNLOAD

—————————————————————————-

กำหนดการนำเสนอของนักวิจัยสัตว์ป่ารุ่นใหม่ (Young Wildlifer) DOWNLOAD

—————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ตัวอย่างเอกสารแจกสำหรับผู้ลงทะเบียน