๏ปฟ Forest Biology » ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา และปณิธาน


” สอนดี วิจัยดี บริการวิชาการดี มีคุณธรรม นำศาสตร์ชีววิทยาป่าไม้ให้เด่น เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านวนศาสตร์ ร่วมชี้นำสังคมในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน เพื่อการพัฒนาประเทศและเป็นที่ยอมรับของสังคมโลก

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้จริงในศาสตร์ชีววิทยาป่าไม้ คิดเป็น ทำเป็น ใฝ่เรียนรู้ รู้จักปรับและพัฒนาตนให้เข้ากับสังคมโลก มีคุณธรรม และธำรงวัฒนธรรมไทย

พันธกิจ/ภารกิจหลัก และภารกิจรอง

ภาควิชามีภาระด้านการบริหารสอดคล้องกับนโยบายของคณะ และมหาวิทยาลัย ดำเนินงานด้านการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท และปริญญาเอก ดำเนินงานวิจัย ตลอดจนให้บริการวิชาการในศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ ชีววิทยาป่าไม้ และนิเวศวิทยาป่าไม้ ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ