๏ปฟ Forest Biology » การเรียน การสอน ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

การเรียน การสอน ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

ปณิธาน

สอนดี วิจัยดี บริการวิชาการดี มีคุณธรรม นำศาสตร์ ชีววิทยาป่าไม้ให้เด่น เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้จริงในศาสตร์ชีววิทยาป่าไม้ คิดเป็น ทำเป็น ใฝ่เรียนรู้ รู้จักปรับและพัฒนาตนให้เข้ากับสังคมโลก มีคุณธรรม และธำรงวัฒนธรรมไทย

หลักสูตร

1. ป. ตรี วท.บ. (วนศาสตร์) สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
2. ป. โท วท.ม. (วนศาสตร์) สาขาชีววิทยาป่าไม้
3. ป. เอก วท.ด. (วนศาสตร์) สาขานิเวศวิทยาป่าไม้

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้

1. แขนงวิชาชีววิทยาป่าไม้
2. แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ สัตว์ป่าและทุ่งหญ้า

วิชาที่เปิดสอน อาทิ

ด้านอนุกรมวิธานของพืชป่าและสัตว์ป่า เช่น

 • วิชาสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม  ปักษีวิทยาป่าไม้ อนุกรมวิธานพรรณไม้ป่า

 • ด้านนิเวศวิทยาป่าไม้ และนิเวศวิทยาเขตเมือง เช่น
 • วิชานิเวศวิทยาสัตว์ป่า นิเวศวิทยาเขตเมือง นิเวศวิทยาทุ่งหญ้า
 • นิเวศวิทยาป่าเขตร้อน

ด้านชีววิทยา และการจัดการสัตว์ป่า เช่น

 • วิชาชีววิทยาและการจัดการสัตว์ป่า การจัดการสัตว์ป่า
 • นิเวศวิทยา และการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขตร้อน แมลงป่าไม้

ด้านการจัดการทุ่งหญ้าที่เกิดจากการทำลายป่า เช่น

 • หลักการจัดการทุ่งหญ้า นิเวศวิทยาของทุ่งหญ้า

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพป่าไม้และพันธุศาสตร์ป่าไม้ เช่น

 • วิชาพันธุศาสตร์ป่าไม้ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทางป่าไม้ โรควิทยาป่าไม้

ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ เช่น

 • วิชาการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

การฝึกงานภาคสนาม

1. ทุกแขนงวิชา

 • วิชารุกขวิทยาป่าไม้ภาคสนาม 1 และ 2KEN9626
 • วิชานิเวศวิทยาป่าไม้ภาคสนาม

2. เฉพาะแขนงวิชา

 • วิชาชีววิทยาป่าไม้ภาคสนาม
 • วิชาวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าและทุ่งหญ้าภาคสนามKEN-6366

การประกอบอาชีพ รับราชการ เอกชน และธุรกิจส่วนตัว
กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ บริษัทปลูกสร้างสวนป่า กรมประมง


โอกาสศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก
ในสาขาชีววิทยา นิเวศวิทยาป่าไม้ พฤกษศาสตร์? นิเวศวิทยาสัตว์ป่า อนุกรมวิธาน เทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐ และเอกชนทุกแห่ง ตลอดจนสถาบันการศึกษา? มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ภายโดย อ.ประทีป ด้วงแค
http://wildlifer.multiply.com/photos