๏ปฟ Forest Biology » การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ “40″

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ “40″

การสัมมนา เรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย  ครั้งที่ 40

ภายใต้หัวข้อ

4 ทศวรรษ การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย

: คนอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าได้จริงหรือ ?

วันพฤหัสบดี ที่ 1และ วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

ณ  ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์    ตึกวนศาสตร์ 72 ปี
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์


กำหนดการ >>>>DOWNLOAD


โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 40>>> DOWNLOAD

หนังสืออนุมัติโครงการฯ >>> DOWNLOAD

นักวิจัยสัตว์ป่ารุ่นใหม่ (Young Wildlifer) สำหรับนิสิต นักศึกษา ทุกระดับ >>> DOWNLOAD

แบบตอบรับการเข้าร่วมและนำเสนอเรื่องในสัมมนา เรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย  ครั้งที่ 40 >>>DOWNLOAD

—————————————————————————————————————————————————————————-

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลังจากการสัมมนาฯ


หนังสืออนุมัติโครงการฯ >>> DOWNLOAD

1.เรื่อง Diversity and Population geneticsfor wildlife and breeding >>มีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว จึงขอปิดการรับสมัคร>>DOWNLOAD


2.เรื่อง Species distribution modelling in Maxent >>ยังเปิดรับสมัครอยู่รายละเอียด>>DOWNLOAD

___________________________________________________________________________

ติดตามวารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ฉบับย้อนหลังได้ที่


>>>>>DOWNLOAD<<<<<<<

_________________________________________________________

หนังสือเชิญบุคคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช >>> DOWNLOAD

หนังสือเชิญบุคคลากรกรมป่าไม้ >>> DOWNLOAD

หนังสือเชิญบุคคลากรกรมประมง >>> DOWNLOAD
หนังสือเชิญบุคคลากรกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง >>> DOWNLOAD
_____________________________________________________________

ตัวอย่างเอกสารสำหรับแจกผู้เข้าร่วมลงทะเบียนการสัมมนาฯ


_____________________________________________________________________________