๏ปฟ Forest Biology » การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 39

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 39


การสัมมนา เรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย  ครั้งที่ 39

ภายใต้หัวข้อ


“ยุทธศาสตร์ชาติกับอนาคตสัตว์ป่าไทย

Agenda

ณ  ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์    ตึกวนศาสตร์ 72 ปี
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 39>>> DOWNLOAD

หนังสืออนุมัติโครงการฯ >>> DOWNLOAD

นักวิจัยสัตว์ป่ารุ่นใหม่ (Young Wildlifer) สำหรับนิสิต นักศึกษา ทุกระดับ >>> DOWNLOAD

แบบตอบรับการเข้าร่วมและนำเสนอเรื่องในสัมมนา เรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย  ครั้งที่ 39 >>>DOWNLOAD

———————-
หนังสือเชิญบุคคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช >>> DOWNLOAD
หนังสือเชิญบุคคลากรกรมป่าไม้ >>> DOWNLOAD
หนังสือเชิญบุคคลากรกรมประมง >>> DOWNLOAD
หนังสือเชิญบุคคลากรกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง >>> DOWNLOAD
_____________________________________________________________

ตัวอย่างเอกสารสำหรับแจกผู้เข้าร่วมลงทะเบียนการสัมมนาฯ

_____________________________________________________________________________