๏ปฟ Forest Biology » ประวัติภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

ประวัติภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

KEN8902

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ มีจุดเริ่มต้นจากการจำแนกแผนกวิชา เมื่อครั้งการก่อตั้งคณะวนศาสตร์  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2486 โดยแผนกหนึ่งนั้นคือ แผนกชีววิทยาป่าไม้ ต่อมามีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในคณะวนศาสตร์ ได้เปลี่ยนแผนกวิชาชีววิทยาป่าไม้ เป็นภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ในปี พ.ศ. 2508 หลังจากนั้นใน ปี พ.ศ. 2511 มีการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวนศาสตร์ ของคณะวนศาสตร์ เป็นระยะๆ เพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทำให้บางช่วงระยะเวลาจำเป็นต้องเปลี่ยนสาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ เป็นแขนงวิชาชีววิทยาป่าไม้

ในปี พ.ศ. 2543 คณะวนศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยแก้ไขหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำหนดของทบวงมหาวิทยาลัย ให้เป็น 4 หลักสูตร ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้รับผิดชอบการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(วนศาสตร์) ซึ่งมี 4 สาขาวิชาเอก สาขาที่ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้มีส่วนรับผิดชอบ คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ ภายในสาขาวิชานี้ ประกอบด้วย 3 แขนงวิชา ภาควิชารับผิดชอบ 2 แขนงวิชา คือ วิทยาศาสตร์สัตว์ป่าและทุ่งหญ้า และแขนงวิชาชีววิทยาป่าไม้ ส่วนแขนงวิชาที่ 3 ของสาขาวิชานี้ คือแขนงวิชาวนวัฒนวิทยา รับผิดชอบโดยภาควิชาวนวัฒนวิทยา

สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเริ่มเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทในสาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2520 และได้ทำการสอนในหลักสูตรนี้เรื่อยมา จนกระทั่งถึงวันที่ 24 เมษายน  2549 จึงได้เปลี่ยนเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้) นอกจากนี้ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ยังรับผิดชอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขานิเวศวิทยาป่าไม้ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 หลังจากที่ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2534 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสหวิทยาการซึ่งบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการการศึกษาของคณะวนศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรมาเป็นระยะๆ จนถึงปี พ.ศ. 2545 ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) และภาควิชาชีววิทยาป่าไม้รับผิดชอบการเรียนการสอนสาขานิเวศวิทยาป่าไม้