๏ปฟ Forest Biology » โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ มีโครงสร้างการบริหารงานโดยมีหัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา เลขานุการภาควิชา และคณะกรรมการชุดต่างๆ รับผิดชอบงานแต่ละด้าน สำหรับหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชามีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานภาควิชา ซึ่งประกอบด้วย 4 งานหลัก คือ งานธุรการ/ สารบรรณ งานคลังและพัสดุ งานพิมพ์/บันทึกข้อมูล และงานอาคาร/สถานที่
คณะกรรมการต่างๆของภาควิชา ประกอบด้วยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการเผยแพร่ทางวิชาการ คณะกรรมการห้องสมุดภาควิชา คณะกรรมการพัสดุ/ครุภัณฑ์ คณะกรรมการห้องปฏิบัติการและห้องวิจัย และคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานของภาควิชา ดังภาพ 1.1 แสดงโครงสร้างการบริหาร

รายนามผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ

หัวหน้าภาควิชา ผศ. ดร. วิจักขณ์ ฉิมโฉม

รองหัวหน้าภาควิชา รศ. ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์

รองหัวหน้าภาควิชา รศ. ดร. ดอกรัก  มารอด

รองหัวหน้าภาควิชา ผศ. ดร. รองลาภ สุขมาสรวง

เลขานุการภาควิชา
ดร. สุธีร์ ดวงใจ

ผู้ช่วยเลขานุการภาควิชา
คุณนัทธมน โพธิยะราช

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อให้งานบริหารของภาควิชาดำเนินอย่างได้ผลทุกๆด้าน ดังนี้

Download ดูรายชื่อคณะกรรมการฯ