๏ปฟ Forest Biology » ข้อมูลนิสิต

ข้อมูลนิสิต

รายละเอียดตามดังตาราง 1

ตารางที่ 1 จำนวนนิสิตภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ตามรหัส ชั้นปี และระดับหลักสูตร

หมายเหตุ  * รหัสปี 51 เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 ยังมิได้เลือกวิชาเอก

ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ประกอบด้วย คณาจารย์ที่เป็นข้าราชการ จำนวน 9 คน และพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 6 คน เป็นบุคลากรสายสนับสนุน ที่เป็นข้าราชการ 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 1 คน และลูกจ้างประจำ 2 คน รวมบุคลากรของภาควิชา 20 คน ดังรายละเอียดตาม ตาราง 2

หมายเหตุ    * กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ 1 คน